اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از ,hواحدهای مرکز بهداشت شهرستان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع  از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند .

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-  مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان

2- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان

3-مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5 -جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7 -برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
9-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
10-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها