برگزاری کلاسهای باز آموزی خرداد ماه 90  توسط کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت برای بهورزان و رده میانی

در روزهای 17 و 18 و 19 خرداد ماه امسال یکدوره کلاس باز آموزی توسط واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان برای کلیه مراکز تحت پوشش و بهورزان خانه های بهداشت بر اساس برنامه زمانبندی انجام و اجرا شد . در این کلاسها که در دو بخش و با دو موضوع آموزشی برگزار شد  آقای صادق زارعی کارشناس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ستاد مرکز بهداشت با ارائه مطالب مفیدی در خصوص انواع مواد مخدر صنعتی و پیامدهای سوء مصرف آن و لزوم مراقبت جدی والدین از جوانان در خصوص  آموزش مهارتهای مختلف نه گفتن و برخورد منطقی در مواجهه با توزیع کنندگان یا مبلغین مواد مخدر صنعتی را اعلام کردند و خطرات احتمالی مصرف هر یک از مواد مزبور را بیان نمودند . همچنین ایشان بر مشاوره صحیح دادن به افرادی که به هر نحوی به رفتارهای مخاطره آمیز اقدام می نمایند تأکید نمودند و وظیفه سنگین پرسنل رده میانی و محیطی را در برخورد با مراجعین این چنینی بسیار مهم ارزیابی کردند .

بخش دوم کلاس باز آموزی به بیماریهای روده ای اختصاص داشت که با توجه به شروع فصل گرما و احتمال شیوع این بیماریها ضرورت بازنگری مطالب در این خصوص نیز توسط واحد در برنامه آموزشی این ماه قرار گرفت آموزش رده میانی و بهورزان شاغل در خانه های بهداشت در این موضوع نیز توسط کارشناس برنامه آقای حسن فتح الهی انجام شد .

آموزش در مراکز 3
آموزش در مراکز 2