ا

مدیر بیمارستان  :تیمور یوسفی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی

مدیر بیمارستان حضرت رسول(ص)

 

1. مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
4.هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و
پیراپزشکی
5. شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره .
6.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
7.کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
8. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
9.تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل