آمار کل دانش آموزان شهرستان  جوانرود در سال تحصیلی 90-89

تعداد  دانش آموزان

کل

دختر

پسر

ابتدایی شهری

3531

1702

1829

ابتدایی روستایی

1408

764

644

ابتدایی کل شهرستان

4939

2466

2473

راهنمایی شهری

2553

1295

1258

راهنمایی روستایی

1025

404

621

راهنمایی کل شهرستان

3578

1699

1879

متوسطه شهری

3827

1488

2339

متوسطه روستایی

428

44

384

متوسطه کل شهرستان

4255

1532

2723

کل شهرستان

12772

5697

7075

 

تعداد کل مدارس شهرستان: 139         شهری : 41          روستایی : 98

تعداد کل مدارس ابتدایی  : 87              شهری : 14         روستایی : 73

تعداد مدارس راهنمایی کل :32              شهری :11          روستایی 21

تعداد کل متوسطه : 20                         شهری : 16        روستایی  : 4