تاریخچه :

برنامه ثبت مرگ در استان بر اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه همزمان با 9 استان دیگر آغاز شد.
در ابتدا هدف ثبت کمی مرگ و استخراج میزان خام مرگ ، میزانهای مرگ و میر اختصاصی سنی و جنسی بود. در سال 1380  دستیابی به اهداف اولیه در جهت ارتقا کیفی و ترسیم سیمای مرگ (میزان و علتی ) موردتوجه قرارگرفت
در این نرم افزار کلیه مرگ و میرهای گزارش شده شهری و روستایی با اطلاعات علت مرگ و میر و طبقه بندی علل مرگ و میر در چندین رده کلی و زیر رده وارد شده و تمامی گزارشات مربوط به مرگ و میر نوزادی - زیر 6 سال و 6 سال به بالا ، میانسالی ، سالمندی و ...  از آن قابل استخراج است بر اساس این نرم افزار علل مرگ و میر شهرستان بر اساس علتهای با بیشترین تعداد مرگ هر ساله استخراج می گردد که بنا به این گزارشات در شهرستان جوانرود علل مرگ و میر بشرح زیر است :
مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقیبعنوان اولین و بیشترین عامل مرگ و میر : 46 درصد مرگ های سال 87 و 88 را بخود اختصاص می دهد
مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح ترافیکی با 13 درصد مرگ و میر شهرستان بعنوان دومین عامل مرگ و میر شناخته شده است .
مرگ و میر ناشی از سرطان که با 11 درصد مرگ و میر شهرستان بعنوان سومین عامل مرگ و میر شناخته شده است .