جمعیت.مرگ ومیر

|

نام واحد

کودکان(0تا4سال)

نوجوانان(5تا17سال)

جوانان(18تا29سال)

میانسال(30تا59سال)

سالمندان(60سال به بالا)

مجموع

بیوله

26

81

78

157

54

396

بیوندسفلی

33

112

115

209

82

551

زیران

57

148

133

212

88

638

سفیدبرگ

25

83

79

180

62

429

شروینه

87

220

219

420

161

1107

گنداب

41

93

107

213

88

542

جمع مرکزشروینه

269

737

731

1391

535

3663

نام واحد

کودکان(0تا4سال)

نوجوانان(5تا17سال)

جوانان(18تا29سال)

میانسال(30تا59سال)

سالمندان(60سال به بالا)

مجموع

زلان

155

441

349

935

290

2170

چمنزارعلیا

57

186

122

403

151

919

 ده رش نهراب

14

52

42

94

31

233

سیاران نهراب

15

48

40

109

48

260

سراب بردزنجیر

21

65

100

181

98

465

جمع مرکززلان

262

792

653

1722

618

4047

نام واحد

کودکان(0تا4سال)

نوجوانان(5تا17سال)

جوانان(18تا29سال)

میانسال(30تا59سال)

سالمندان(60سال به بالا)

مجموع

مزران

38

92

75

177

61

443

کلاش هوش

38

118

104

162

47

469

کلاش لولم

40

165

87

185

72

549

بانی لوان

141

402

243

432

105

1323

دروله علیا

10

20

12

37

31

110

قلعه جی

94

268

182

314

73

931

کلاش باغان

19

58

75

116

41

309

جمع مرکزمزران

380

1123

778

1423

430

4134

 

اطلاعات جمعیتی شهرستان جوانرود به تفکیک شهر وروستا درسال1402

کل جمعیت

81381

شهری(59822)

زن

29611

حاشیه شهر(14)

درصدشهری

مرد

30211

73.51

روستایی(21444)

زن

10418

عشایر(101)

درصد روستایی

مرد

11026

26.35

جمعیت مرکز شماره 1به تفکیک گروه های سنی

نام واحد

کودکان(0تا4سال)

نوجوانان(5تا17سال)

جوانان(18تا29سال)

میانسال(30تا59سال)

سالمندان(60سال به بالا)

مجموع

مرکزشماره1

3622

9,317

6,856

19,325

3979

43099

پ شفا

1049

2,705

2,024

5,776

942

12496

پ مولوی

952

2,379

1,883

4,889

1,230

11333

پ ضمیمه

1,087

2,681

1,877

5,605

1,018

12,268

چشمه میران

39

121

66

223

65

514

خانم آباد

37

101

78

199

77

492

ده سرخ

14

52

47

119

59

291

سررود

84

312

270

716

253

1635

صفی آباد

272

719

467

1334

226

3018

یاری

88

247

144

464

109

1052

جمعیت مرکز شماره 2 به تفکیک گروه های سنی

نام واحد

کودکان(0تا4سال)

نوجوانان(5تا17سال)

جوانان(18تا29سال)

میانسال(30تا59سال)

سالمندان(60سال به بالا)

مجموع

پ وحدت

1,081

2,750

2,239

4,954

977

12,001

پ ابن سینا

937

2,362

1,953

5,316

1,276

11844

ساروخان

99

280

221

548

154

1302

کانی گوهر

11

25

40

94

40

210

علی ابادساسل

20

71

44

125

54

314

فولادی

15

74

61

151

69

370

برده رش بازان

11

21

22

54

28

136

کولسه

24

56

36

112

35

263

مرکزشماره2

2,198

5,639

4,616

11,354

2633

26,440