رسالت: 
افزایش دسترسی به اقلام دارویی مورد نیاز و ارتقاء کیفیت خدمات

اهداف:
-
تهیه و توزیع اقلام دارویی مرتبط موردنیاز
-
تهیه و توزیع تجهیزات مرتبط موردنیاز مراکز و خانه های بهداشت 
-
ارتقاء سیستم نظارت و پایش 
-
بهبود استانداردهای نگهداری دارو در انبارهای دارویی و داروخانه مراکز بهداشتی درمانی تابعه
-
هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
-
انجام تحقیقات کاربردی

وظایف کلی:
-
تعیین و برآورد میزان نیاز دارویی مراکز بهداشتی درمانی تابعه با هماهنگی های درون بخشی
-
تدارک و توزیع دارو بر اساس نیاز واقعی  (با توجه به گروههای هدف،بیماریهای فصلی و شایع منطقه ای،جمعیت تحت پوشش،روند مصرفی،موجودی و ...)
-
نظارت و پیگیری لازم درخصوص نحوه توزیع و نگهداری داروها در سطوح مختلف مراکز (با توجه به استانداردها)
-
نظارت بر عملکرد فعالیت های دارویی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه و تهیه پس خوراند لازم برای اصلاح آن
-
بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها
-
نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه
-
اجرای آخرین دستورالعمل های بیمه روستائی در خصوص دارو 
-
برنامه ریزی و نظارت درخصوص نحوه هزینه اعتبارات دارویی باتوجه به اولویت ها
-
نظارت بر صحت قیمت گذاری نسخ براساس آخرین تعرفه های ابلاغی در پایش های مراکز 
-
تنظیم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارائه آن به سطوح بالاتر 
-
جمع آوری آمار فعالیت های انجام یافته به صورت فصلی و سالیانه
-
انجام سایر امور مربوطه تحت نظر سرپرست مربوطه