دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه بهداشت محیط / فعالیت ها و برنامه ها / بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

مقررات ماده 13

 مقررات ماده 13  - مربوط به اماکن تهیه و توزیع مواد و اماکن عمومی مشمول مقررات ماده 13 

ماده 13: تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل‌ونقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در‌آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های بازدارنده از بیست و پنج هزار (000/25) تا پانصد هزار (000/500) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

‌مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین ‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به‌ صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف،‌ دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل، از واحد مربوطه رفع ‌تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد.
‌مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیت‌های مسؤول بهداشت محل و مامورین نظارت، مدت زمان‌های لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه‌ در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
‌تبصره 1: صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضایی صالح شکایت‌ نمایند.
‌تبصره 2: مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مامورین‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
‌تبصره 3: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.