مسئول طرح وگسترش ژیلا عظیمی

رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.
وظایف
1-ارائه پیشنهاد جهت راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی شهرستان تابعه
2- نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی
3- اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4-تداوم ، ارتقاء ونظارت بربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
5- تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی
6- پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
7- تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان
8- هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال – ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
9- انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی
10- انجام امور مربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی
11- ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه
12-توزیع فصلنامه بهورز بین مراکز و خانه های بهداشت  به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
13- تشکیل شورای بهورزی شهرستان

14- جذب پرسنل شاغل در تیم سلامت از جمله : پزشک ، ماما ، پرستار ، آزمایشگاه و ...  

15انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
16-انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانی داوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان بزرگداشت روز جهانی داوطلب ( 14 آذر ماه ) در کلیه شهرستانهای تابعه استان ، اعزام مربیان و داوطلبین سلامت نمونه به مشهد مقدس جهت شرکت در گردهمایی سالیانه کشوری