تعاریف:

تعاریف:
الف- بهداشت محیط: بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملى که در محیط زندگى به گونه‏اى روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تأثیر مى‏گذارند.

 
ب- آب آشامیدنى: آب آشامیدنى آب گوارایى است که عوامل فیزیکى، شیمیایى و بیولوژیکى آن در واحد استانداردهاى مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویى در کوتاه یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.


پ- آلودگى آب آشامیدنى: آلودگى آب آشامیدنى عبارت است از تغییر خواص فیزیکى، شیمیایى و بیولوژیکى آب به گونه‏اى که آن را براى مصرف انسان زیان‏آور سازد.


ت- کنترل بهداشتى: منظور از کنترل بهداشتى، بازدید و بررسى وضعیت بهداشتى مراکز مشمول این آیین‏نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محیطى مى‏باشد.


ث- مراکز کاربرد پرتوهاى پونساز در پزشکى: مراکز کاربرد پرتوهاى یونساز در پزشکى مراکزى هستند که با استفاده از پرتوهاى یونساز، زیر نظر مسئولین متخصص مربوط به تشخیص یا درمان بیماریها پرداخته و شامل مراکز رادیولوژى، رادیوتراپى و رادیوایزوتوپ مى‏باشد.


ج- اماکن عمومى: اماکن عمومى عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه‏ها، پانسیونها، آسایشگاههاى سالمندان، آرایشگاهها، حمامها، حمامهاى سونا، استخرهاى شنا، سینماها، پارکها، مراکز تفریحهاى سالم، باشگاههاى ورزشى، ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومى و مسافرتى، توالتهاى عمومى، گورستانها و مانند این موارد.

 
چ- مراکز تهیه، توزیع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى و آشامیدنى و بهداشتى: مراکز تهیه، توزیع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى و آشامیدنى و بهداشتى عبارت است از کلیه کارخانه‏ها، کارگاهها، سردخانه‏ها اماکن و مغازه‏هایى که به گونه‏اى نسبت به تهیه توزیع، نگهدارى و فروش مواد خوردنى، آشامیدنى و بهداشتى اقدام مى‏نمایند.


ح- مراکز بهداشتى - درمانى: مراکز بهداشتى - درمانى عبارت است از بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها، مطبها، آزمایشگاههاى تشخیص طبى، بخشهاى تزریقات و پانسمان، آسایشگاههاى معلولین، طب هسته‏اى، فیزیوتراپیها، رادیولوژیها و مانند اینها.


خ- مراکز آموزشى و تربیتى: مراکز آموزشى و تربیتى عبارت است از مدارس، آموزشگاههاى تحصیلى، حوزه‏هاى علمیه، دانشکده‏ها، هنرستانها، خوابگاههاى مراکز آموزشى، پرورشگاهها، مراکز تربیتى شبانه روزى، ندامتگاهها و مهدهاى کودک.