فعالیتهای برنامه مادران:

رسالت برنامه:
یکی از ارکان مهم خدمات بهداشتی ارائه خدمت مناسب به مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از آن میباشد .هدف از مراقبتهای بهداشتی در این دوران این است که هر مادری با هر وضعیتی و در هر سطحی از نیاز به خدمات به واحدهای ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید ،خدمت کار آمد و اثر بخش دریافت نماید.کاهش بار بیماریهای ناشی از بارداری و زایمان و پس از آن در مادران و نوزادان ( تا 7 روز اول تولد ) رسالت این برنامه میباشد .
هدف کلی :
ارتقاء کمی و کیفی خدمات مراقبتی مادران در دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان کاهش مرگ و میر مادران بارداردر اثر عوارض بارداری و زایمان با

اهداف اختصاصی :
1- افزایش آگاهی
2- افزایش پوشش مراقبتهای مادران
3- بهبود مهارت و عملکرد کارکنان و نگهداری وضعیت موجود در زمینه خدمات بارداری و زایمان
4- کاهش درصد زایمان توسط افراد دوره ندیده
5- کاهش درصد زایمان به روش سزارین
6- بهبود نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
7- بهبود برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

وظایف در گروه:
1- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر اجرای آن در سطح مراکز  ضمن طراحی مداخلات
2- پایش و ارزشیابی نحوه ارائه خدمت در واحدهای ارائه خدمت در واحد های مختلف ارائه خدمت
3- انجام طرح های تحقیقاتی کشوری و استانی ؛ تجزیه و تحلیل و بهربرداری از نتایج درشهرستان
4- برگزاری دوره های آموزشی جهت کارکنان مرتبط در سطوح مختلف
5- ارزیابی اطلاعات و آمار فعالیتهای آموزشی ؛ اجرایی و پژوهشی و کامپیوتری نمودن آن و ارسال به سطوح بالاتر
6- جلب مشارکت سایر بخشها در سطوح مختلف به منظور پیشبرد اهداف برنامه
7- نظارت بر اجرای برنامه توسط کارکنان بهداشت خانواده در سطوح مختلف ضمن ارائه راهکارها در صورت لزوم
8- گسترش برنامه های تبلیغاتی ضمن ارائه راهکا در صورت لزوم
9- برنامه ریزی در جهت تامین داروهای بهداشتی ؛ مواد مصرفی و تجهیزات
10-عضویت در کمیته های علمی – اجرایی مرتبط
فعالیتهای برنامه مادران:

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارزشیابی آن
2- پیگیری و جمع بندی گزارش عملکرد مراکز   و ارسال به مرکز بهداشت استان

 3- پیگیری و جمع بندی آمارهای مربوط به برنامه ها
4-انجام و بهره برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی جهت استفاده در برنامه
5 -تکمیل پرسشنامه بررسی مرگ مادران
6-برگزاری کمیته بررسی مرگ مادران
7-سازماندهی و اعزام تیم سیار جهت انجام مراقبتهای مادران باردار و زایمان کرده در مناطق روستایی

8-برگزاری دوره کار اموزی عملی جهت پزشکان و پرسنل رده میانی
9-برگزاری دوره آموزشی عملی جهت بهورزان زن
10-استفاده از وسیله نقلیه مراکز روستایی جهت انتقال مادران باردار نیازمند ارجاع فوری
11-انجام پیگیری ستادی مادران باردارمراقبت ویژه ای در صورت نیاز
12- برگزاری دوره های باز آموزی جهت ماماهای روستایی و بهورز ماما ها
13- شکیل کمیته های ترویج زایمان طبیعی با همکاری مسئولین بخش درمان در استان و شهرستانهای تابعه و پیگیری مصوبات انها-
14-برگزاری آزمون به منظور نیاز سنجی آموزشی کارکنان
15-برگزاری دوره های آموزشی و باز آموزی ارائه دهندگان خدمت
16-آموزش عموم جامعه
17-انجام فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغاتی به جهت آگاه سازی پرسنل و مردم
18-پایش خانه های بهداست توسط مراکز بهداشتی درمانی
19-نظارت کارشناسان ستادی بر واحدهای محیطی
20-نظارت بر فعالیت زایشگاه   مستقر در بیمارستان
24- ابلاغ دستورالعمل های علمی و اجرایی به واحدهای  تابعه
25-ارائه خدمت مراقبتی در مراکز بهداشتی درمانی – پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت
26-تشکیل جلسات هماهنگی با واحد های مرتبط درون ؛بین و بیرون بخشی
27-برآورد و نظارت بر توزیع مکمل های دارویی مورد نیاز برنامه
28-جلب مشارکت سایر بخش ها

دستاوردهای برنامه مادران:
افزایش پوشش مراقبت های پیش از بارداری
کاهش میزان مرگ و میر مادران
ارتقاء مهارت کارکنان
تقویت پیگیری مراقبت مادران با همکاری رابطین بهداشتی
بهره گیری از برنامه پزشک خانواده جهت ارتقاء کیفی برنامه مادران
پیگیری مادران نیازمند مراقبت ویژه توسط ستاد
اجرای سیستم پایش و ارزشیابی
تشکیل کمیته های ترویج زایمان طبیعی و سزارین
ارتقاء وضعیت آموزشهای برون بخشی