برای تماس با آموزش سلامت مرکز بهداشت به آدرس و تلفنهای زیر می توانید مراجعه کنید :

جوانرود - میدان بسیج - مرکز بهداشت شهرستان جوانرود - طبقه همکف واحد آموزش سلامت - تلفن 08326222815- 08326222816