روژان رستمی

کارشناس مسئول سلامت خانواده

 

    هدف تشکیل سازمان بهداشت جهانی دست یابی همه مردم به بالاترین سطح سلامت است.و برای ارتقای این هدف در سیستم بهداشت گروههای مختلفی را تعریف نموده است که یکی ازاین گروهها سلامت خانواده نام گرفته است. خانواده، ، بزرگ ترین و اثرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که می تواند منشأ تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد.بنابراین سلامت خانواده ها مهمترین  رکن سلامت اجتماع به حساب می آید.

 

وظیفه اصلی گروه سلامت خانواده کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای میانسالان ،زنان در سنین باروری ،مزدوجین  و سالمندان کشور می باشد . شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان  ومادران ، به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور بسیار حایذ اهمیت است و بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. شاید عمده فعالیتهای  مراکز وواحدهای  ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی مراکز بهداشت توسط گروه سلامت خانواده ارایه می گردد.

 

این واحد عهده دار برنامه های زیر است:

برنامه سلامت مادران باردار و زایمان کرده تا دوماه پس از زایمان

- برنامه سلامت باروری

- برنامه شیرمادر

- برنامه سلامت کودکان

- برنامه سلامت میانسالان

- برنامه سلامت سالمندان

نام کارشناس مسئول و کارشناس برنامه سالمندان : سرکارخانم روژان رستمی  کارشناس مامایی
    
کارشناس برنامه میانسالان: سرکار خانم سرشین نظری

کارشناس برنامه مادران: سرکار خانم نهیه فتاحی

کارشناس برنامه کودکان:سرکار خانم میترا بیگ محمدی

کارشناس برنامه باروری سالم: سرکار خانکم شیلان میرزایی

وظایف تیم سلامت خانواده  در سطوح مدیریتی و اجرایی به شرح ذیل می باشد.

  

1- وظایف تیم سلامت  خانواده در مرکز بهداشت شهرستان عبارت است از :

-      تنظیم برنامه های عملیاتی مختلف واحد سلامت خانواده

 -    اجرای برنامه های ملی و استانی

-       نظارت و پشتیبانی

شناسایی مشکلات منطقه

-     اولویت بندی مشکلات

-طراحی برنامه مداخله ای بر اساس مشکلات مشاهده شده

-    برنامه ریزی

-     پایش و ارزشیابی برنامه ها

-     نظارت بر مراکز محیطی

-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی

-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری

-    آموزش پرسنل محیطی

-      تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان

 - تشکیل کمیسیون شیر مصنوعی

- تشکیل کمیته مرگ نوزادی و مرگ کودک یک ماهه تا 59 ماهه

- تجزیه و تحلیل کلیه آمار ها ی مربوطه با بررسیهای انجام شده و ثبت نتایج بصورت مکتوب

- انجام پایش کارشناسی از واحد های ارائه دهنده خدمت توسط کارشناسان

-تهیه و ارسال پسخوراند پایشهای بعمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- بر آورد سالیانه دارو های بهداشتی مورد نیاز برنامه مادران ، کودکان و باروری

- نظارت بر تامین و نگهداری و توزیع دارو های برنامه های مادران ، کودکان و باروری

- تشکیل کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر 5 سال

-ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر مادران و کودکان به مراکز بهداشتی درمانی

-پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر مادر و کودکان زیر 5 سال در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

-انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی ارائه دهنده خدمت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

- برقراری سیستم بایگانی صحیح در ستاد

-اطلاع از آخرین دستورالعملها

--شناخت از وضعیت پرسنلی واحد های تحت پوشش

-همکاری و ارتباط منطقی و مناسب با سایر واحد های مرکز بهداشت و استفاده از توان و تجربه سایر واحد ها و بخشهای توسعه

- برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ادارات به منظور پیشبرد برنامه های بهداشتی

-کسب اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- حمایت از مادران باردار آسیب پذیر وسالمندان

- اخذ پذیرش تلفنی جهت پذیرش مادران باردار در موارد اورژانسی

- همکاری و شرکت در کار گاههای استانی و شهرستانی و انتقال مطالب گفته شده به رده های مرتبط در مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت بر توزیع مدول های آموزشی ، دستور العمل ها و نشریات و ... در بین مراکز دولتی و خصوصی

-پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی در پایان سال

-اجرای طرح های تحقیقاتی کشوری وزارت متبوع

- برقراری سیستم بایگانی صحیح در ستاد

- کسب اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ادارات به منظور پیشبرد برنامه های بهداشتی

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای توبکتومی

- صدور برگه های کمیسیون تی ال

- همکاری و ارتباط منطقی و مناسب با سایر واحد های مرکز بهداشت و استفاده از توان و تجربه سایر واحد ها و بخشهای توسعه

- اجرای طرح های تحقیقاتی کشوری وزارت متبوع

- نظارت بر توزیع مدول های آموزشی ، دستور العمل ها و نشریات و ... در بین مراکز دولتی و خصوصی

- پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی در پایان سال

-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم 

2-وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :

الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی

ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری

 

 

الف ) شرح وظایف کارکنان  واحد سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی روستایی :

-     اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی

-     نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت

-     درخواست و پیگیری برای  تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز

-      ارائه خدمت به مادران باردار

-   نظارت برانجام مراقبتهای میانسالی

-      اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان

-     نظارت برانجام مراقبتهای سالمندی

- نظارت برانجام مراقبتهای کودکان

- نظارت بر انجام مراقبتهای مادران

-      پی گیری کمبود های خانه های بهداشت

-     نظارت بر آمار ارسالی از خانه های بهداشت

- جمع بندی آمارهای سه ماهه ،شش ماهه و یکساله

-    نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت

- اطلاع ازکلیه دستورالعمل و بوکلت های مربوطه

-توجه به استرلیزاسیون 

-توجه به موجود بودن و شرایط نگهداری داروها ی بهداشتی

- بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها

-نظارت بر انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل

-نظارت بر ارائه آموزشهای چهره به چهره

-تهیه لیست سالمندان تحت پوشش و شناسایی مشکلات سالمندان

- نظارت بر اجرای برنامه آموزشی جهت سالمندان تحت پوشش با توجه به کتابچه موجود

-نظارت بر درخواست وتوزیع شیر مصنوعی 

-

ب ) شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :

-     نظارت بر ارائه خدمات به مادران باردار

-    نظارت بر ارائه خدمات به کودکان زیر 5سال

-    نظارت بر ارائه خدما ت به زنان در سنین باروری

 - نظارت برارایه خدمات به مزدوجین

- نظارت برارایه خدمات به میانسالان

-    نظارت برارائه خدمات به سالمندان

-      اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی

 - نظارت برانجام مناسبتهای بهداشتی

-     درخواست  تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز   

-     نظارت بر آمار ارسالی از پایگاههای سلامت

- جمع بندی آمارهای سه ماهه ،شش ماهه و یکساله

-    نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در پایگاههای سلامت

- اطلاع ازکلیه دستورالعمل و بوکلت های مربوطه

-توجه به استرلیزاسیون 

-توجه به موجود بودن و شرایط نگهداری داروها ی بهداشتی

- بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها

-نظارت بر انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل

-نظارت بر ارائه آموزشهای چهره به چهره

-تهیه لیست سالمندان تحت پوشش و شناسایی مشکلات سالمندان

- نظارت بر اجرای برنامه آموزشی جهت سالمندان تحت پوشش با توجه به کتابچه موجود

-نظارت بر توزیع شیر مصنوعی 

 

شرح وظایف پرسنل سلامت خانواده در مراکز روستایی:

18)

شرح وظایف پرسنل واحدمامایی مراکز شهری:

1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش وبررسی وضعیت موجوى و اولویت بندی آنها

2) اطلاع از کلیه شاخص ها ی برنامه مادران و مفهوم هر کدام

3) اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات برنامه مادران در مرکز و خانه های بهداشت 

4) اطلاع از آخرین دستورالعمل های برنامه مادران

5) انجام مراقبتهای مادران باردار در دوران بارداری و پس از زایمان و تجویز مکملها

6) شناسایی بموقع مادران باردار ویژه

7) تهیه لیست اسامی مادران باردار ویژه در واحد به منظور پی گیری تا حصول نتیجه

8) تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به برنامه مادران

9) تهیه پوشش فعالیتهای برنامه مادران و رسم نمودارهای مربوطه به تفکیک مراکز و خانه های بهداشت تابعه

10) بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها

11)حمایت از مادران باردار آسیب پذیر

12)تهیه لام پاپ اسمیر ،معاینه پستان ،آی یودی گذاری و معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط و ارجاع موارد غیر طبیعی به سطوح بالا تر

13) کمک به شیر دهی و آموزش شیر دهی بعد از زایمان

14) گزارش سریع مر گ مادر در اثر عوارض بارداری و غیر وابسته طی 24 ساعت به شهرستان و تشکیل کمیته مرگ و میر با حضور پزشک و بهورزان و ارسال صورتجلسه آن به استان

15)انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل

16) ارائه آموزشهای چهره به چهره

17) انجام مشاوره صحیح با واجد ین شرایط فاصله گذاری در خصوص خدمات تنظیم خانواده

18) شناسایی مادران نیازمند برنامه حمایتی مشارکتی با توجه به دستورالعمل

19) اطلاع ازکلیه دستورالعمل و بوکلت های مربوطه

20) اعلام بموقع اسامی مادران باردار ویژهایی که همکاری لازم را با واحد ندارند به ستاد شهرستان

21) درخواست صحیح و منطقی مکمل ها

22) همراهی مادر باردار در شرایط اور ژانسی به مراکز درمانی

23) انجام مشاوره پیش از بارداری

24)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم

شرح وظایف پرسنل واحدمامایی مراکز روستایی:

 1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش وبررسی وضعیت موجود و اولویت بندی آنها

2)اطلاع از کلیه شاخص ها ی برنامه مادران و مفهوم هر کدام

3) اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات برنامه مادران در مرکز

4) اطلاع از آخرین دستورالعمل های برنامه مادران

5)انجام مراقبتهای مادران باردار در دوران بارداری و پس از زایمان و تجویز مکملها

6)شناسایی بموقع مادران نیاز مند مراقبت ویژه

7)پیگیری مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه تا حصول نتیجه 

8)تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به برنامه مادران

9)تهیه پوشش فعالیتهای برنامه مادران و رسم نمودارهای مربوطه

10) بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها

11)حمایت از مادران باردار آسیب پذیر

12)تهیه لام پاپ اسمیر ،معاینه پستان ،آی یودی گذاری و معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط و ارجاع موارد غیر طبیعی به سطوح بالا تر

13) کمک به شیر دهی و آموزش شیر دهی بعد از زایمان

14) گزارش سریع مرگ مادر در اثرعوارض بارداری و غیر وابسته طی 24 ساعت به شهرستان

15)انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل

16)ارائه آموزشهای چهره به چهره

17) انجام مشاوره صحیح با واجدین شرایط فاصله گذاری در خصوص خدمات تنظیم خانواده

18)شناسایی مادران نیازمند برنامه حمایتی مشارکتی با توجه به دستورالعمل

19)اطلاع ازکلیه دستورالعملها و بوکلت های مربوطه

20)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم

شرح وظایف کاردان ها وکارشناسان سلامت خانواده در مراکزشهری:

 

1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش و اولویت بندی آنها.

2) تدوین برنامع عملیاتی بر اساس مشکلات شناسایی شده

3) تجزیه و تحلیل کلیه آمار ها ی مربوطه با بررسیهای انجام شده و ثبت نتایج بصورت مکتوب

4) انجام پایش کارشناسی از واحد های ارائه دهنده خدمت توسط کارشناسان

5) تهیه و ارسال پسخوراند پایشهای بعمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

6) بر آورد سالیانه دارو های بهداشتی مورد نیاز برنامه مادران ، کودکان و تنظیم خانواده

7) نظارت بر تامین و نگهداری و توزیع داور های برنامه مادر ، کودک و تنظیم خانواده

8) تشکیل کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر 5 سال

9) ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر مادران و کودکان به مراکز بهداشتی درمانی

10)پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر مادر و کودکان در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

11) انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی ارائه دهنده خدمت به مادران در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

12) برقراری سیستم بایگانی صحیح

13)اطلاع از آخرین دستورالعملها

14)شناخت از وضعیت پرسنلی واحد های تحت پوشش

15) همکاری و ارتباط منطقی و مناسب با سایر واحد های مرکز بهداشت و استفاده از توان و تجربه سایر واحد ها و بخشهای توسعه

16) برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ادارات به منظور پیشبرد برنامه های بهداشت

17)طلاع از وضعیت موجودی تجهیزات

18) حمایت از مادران باردار آسیب پذیر

19) اخذ پذیرش تلفنی جهت پذیرش مادران باردار در موارد اورژانسی

20) همکاری و شرکت در کار گاههای استانی و شهرستانی و انتقال مطالب گرفتاه شده به رد های مرتبط در مراکز بهداشتی درمانی

21)برنامه ریزی و نظارت بر اجرای توبکتومی و وازکتومی سیاری

22)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم