ایمن سازی:

 

برنامه ایمن سازی کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی در زمینه بهداشت همگانی است. از دیر باز تیمهای واکسیناسیون در شهرها و روستاهای دوردست وصعب العبور به انجام واکسیناسیون می پرداختند وخوشبختانه امروزه کودکان ما خدمات واکسیناسیون رابخوبی دریافت میکنند و همگام با سایر کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت،ایمنسازی همگانی علیه بیماریهای دیفتری-سیاه سرفه-کزاز-فلج اطفال-سرخک-سرخجه-اوریون-سل-و هپاتیت ب را اجرا میکند.و با زحمات همکاران دلسوز و زحمتکش گروه است که کشور در شاخصهای بهداشتی به خود می بالد.

شهرستان جوانرود همگام با تمام کشور در اجرای بموقع واکسیناسیون کودکان تلاش میکنند با تهیه واکسن وواکسنرسانی بموقع کلیه کودکان و مادران باردار از خدمات واکسیناسیون بهره مند شوند و در راستای اجرای طرحهای واکسیناسیون مثل سرخک و سرخجه و هپاتیت و.. نیز اقدام می نماید.

 برنامه عملیاتی:  ایمنسازی                                                                           واحد بیماریها

 

هدف کلی: حفظ پوشش ایمنسازی کودکان زیر یک سال در سطح 100% .گزارش به موقع عوارض ناشی از واکسنها توسط پرسنل در سطح شهرستان جوانرود  

 

هدف اختصاصی:

1- ارتقاء آگاهی مادران دارای کودک زیر یکسال مراجعه کننده برای واکسیناسیون در تمام واکسنهای روتین

2- فراهم نمودن امکان دسترسی 100% خدمات گیرندگان

3- ارتقاء اگاهی وانگیزه پرسنل وبهورزان مرتبط با برنامه واکسیناسیون وعوارض واکسنها

     

 

برنامه یا فعالیت

مسئول اجراء

مسئول پیگیری

زمان فعالیت

پایش

1- آْموزش پرسنل وبهورزان

واحد بیماریها

واحد بیماریها

15/3لغایت30/3/89

ازریابی فعالیت در پایان هرماه

2- آموزش مادران دارای کودک زیر یکسال

مراکز و خانه ها

مراکز

1/3لغایتپایان سال

در هنگام مراجعه مادران به مرکز وخانه های بهداشت

3- جمع آوری اطلاهات مربوط به عوارض واکسن

مراکز

واحد بیماریها

در طول سال

بررسی مستندات

4- پایش – ارزیابی وتهیه پس خوراند

مراکز و خانه ها

واحد بیماریها

طول سال 89

-پایش محیطی از خانوارهای ومصاحبه با مادران

5- تهیه متون –جزوه وتراکت آموزشی

واحد بیماریها

واحد بیماریها

20/05/89

--