آشنایی با مراکز تحت پوشش

مرکز بهداشت شهرستان جوانرود که همچون سایر مرکز بهداشت های شهرستانهای تابعه متولی امر سلامت وبهداشت جامعه می باشد دارای تعدادی مراکز و خانه بهداشت تحت پوشش است که به جمعیت شهری و روستایی این شهرستان انواع خدمات بهداشتی را در راستای حفظ سلامت و ارتقای وضعیت بهداشتی و بالا بردن شاخص های مهم سلامت ارائه می نمایند . مرکز بهداشت شهرستان علاوه بر مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی واحدهای ستادی را نیز شامل می شود که با توجه به اینکه برای هر واحد ستادی توضیحات و شرح عملکرد و فعالیتهای آن در صفحات مختلف این پورتال درج شده است در اینجا شرح خدمات قابل ارائه در مراکز و آشنایی با خانه های بهداشت هر مرکز را برای اطلاع و آگاهی آورده ایم .

برای آشنایی و دیدن شرح کامل توضیحات مربوطه به هر مرکز روی نام مرکز کلیک نمایید تا صفحه مربوط به آن مرکز باز شود :

مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود ( شهری - روستایی با 2 خانه بهداشت تحت پوشش )

مرکز بهداشتی درمانی شماره دو جوانرود ( شهری - روستایی با 7 خانه بهداشت تحت پوشش )

مرکز بهداشتی درمانی شماره سه جوانرود ( شهری - روستایی با 2 خانه بهداشت تحت پوشش)

مرکز بهداشتی درمانی روستایی زلان  ( با 5 خانه بهداشت تحت پوشش )

مرکز بهداشتی درمانی روستایی شروینه ( با 6 خانه بهداشت تحت پوشش )

مرکز بهداشتی درمانی روستایی مزران ( با 7 خانه بهداشت تحت پوشش )

مرکزآموزش بهورزی جوانرود