مهرداد رستمی

 

  

 رزومه  تحصیلی سرپرست مرکز بهداشت جناب مهندس مهرداد رستمی

اخذ مدرک کاردانی بهداشت محیط درسال 1369 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واخذ مدر ک کارشناسی بهداشت محیط درسال1376 ازدانشگاه علوم پزشکی همدان.اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی در سال 1398 از دانشگاه آزاد اسلامی

 روزمه کاری به ترتیب

کاردان بهداشت محیط مرکز شبانه روزی تازه آباد ثلاث باباجانی

مسئول مرکز شبانه روزی تازه آباد ثلاث باباجانی

مسئول مرکزشبانه روزی شماره یک جوانرود

کارشناس بهداشت محیط مرکز شماره یک  روانسر

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت ثلاث باباجانی

سرپرست مرکز بهداشت ثلاث باباجانی

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت جوانرود

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ثلاث باباجانی

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان جوانرود