مسعود رستمی مسئول درآمد بیمارستان

 ا

مسئول درآمد: مسعود رستمی

مدرک تحصیلی:ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : مسئول درآمد

 

واحد ترخیص و درآمد

مسئولیت و اهداف:

- کسب دستور برنامه کار از مسئول مربوطه (رئیس حسابداری)

- بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص ، صندوق و درآمد

- تهیه گزارش صندوق به صورت روزانه جهت ارائه به رئیس واحد

- کنترل پرونده های بیماران بستری که توسط نمایندگان بیمه رسیدگی شده

- عودت پرونده هایی که رسیدگی آنها انجام شده ولی دارای نقص و اشکالات به نمایندگان بیمه است

- تهیه پیش نویس درخواست وجه از سازمان های بیمه طرف قرارداد

- تحویل اسناد و مدارک و صورتحسابهای ماهانه به سازمان های بیمه و مراکز طرف قرارداد

- دریافت چک و صورت کسور از سازمان های بیمه گر و سایر مراکز طرف قرارداد و ارائه آن به حسابداری

- ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوطه به درآمد های نقدی و غیر نقدی

- هماهنگ کردن واحد ترخیص   و بخشها و نمایندگان بیمه

- انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مقام ما فوق واحد درآمد

تلفن تماس: 08346226850

بر اساس طرح خودگردانی بیمارستان ها ، تامین کلیه هزینه های بیمارستانها و مراکز آموزش – درمانی و غیر از حقوق پرسنل رسمی و پیمانی از محل درآمد اختصاصی آنهاست که این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی و اتکا این واحد ها به درآمد اختصاصی هردو را حکایت می کند . مدیریت این مراکز چاره ای جز اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ندارند ،بخش اعظمی از درآمد های اختصاصی هر واحد از طریق عقد قرارداد با سازمان های بیمه ای و ارائه خدمات درمانی و افراد بیمه شده آنها تامین می گردد در واقع کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری و سرپائی ، کنترل داروهای مصرفی و اقدامات پاراکیلینیکی و محاسبه پرونده بر اساس پرداختی بیمه و ارسال به موقع اسناد به سازمان های بیمه گر و همچنین پیگیری وصول کلیه مطالبات از سازمان های بیمه گر از فعالیتهای این واحد است که به شرح ذیل به اطلاع می رسد.


شرح وظایف واحد درآمد

1)پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

2)تعیین و آموزش منشی بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

3)پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

4)پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

5)تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

6)تهیه گزارش تخفیفات

7)برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد منشی بخشها

8)جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

9)کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است .

10)دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

11)برگزاری جلسات آموزش با منشی ها و مددکاری و نمایندگان مقیم بیمه

12)بازدید از واحد درآمد بیمارستان ها و بررسی علل کسورات و پیگیری و نظارت بر اجرائی شدن مقررات

13)تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی

14)ساماندهی بخشهای آزمایشگاه ، داروخانه، رادیولوژی و اتاق عمل ها ، با ایجاد واحدی به نام کنترل کیفی که کنترل ونظارت بر واحد های فوق را بعهده دارد.

15)تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه بوسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن

16)ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده

17)کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی

18)نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر

19)سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت

20)اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد

21)ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های 1 ماهه و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، تبصره 15 ،و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)


مراحل ترخیص بیمار

1) تسلیم پرونده های ترخیص شده توسط منشی های بخش های بیمارستان به واحد ترخیص

2) پرونده به همکاران اولیه ترخیص داده شده و اوراق طبق order پرونده اعمال و پروسیجرهایی که برای بیمار انجام شده مرتب می شود

3) پرونده پس از کنترل جهت مدارک لازم (کپی دفترچه+برگه دفترچه +اعتبار دفترچه+معرفی نامه از سازمان های طرف قرارداد بیمه+صورتحساب واریزی تحویل بیمار یا همراه بیمار می گردد)

4) مراجعه مجدد بیمار یا همراه جهت برگه خروجی و صدور برگه ترخیص

5) چنانچه بیمار مدارکی جهت بیمه تکمیلی بخواهد پرونده به مدارک پزشکی تحویل و پس از ارائه مدارک به بیمار صورتحساب صادر و تحویل بیمار می گردد

6) پرونده تحویل محاسبه کننده و پس از کنترل پرونده از هر نظر صورتحساب ضمیمه شده و سپس مدارک بیمه ای پرونده ها از نوع بیمه تفکیک و به کارشناسان درآمد و رسیدگی تحویل می شود .

7) کنترل پرونده ها توسط مسئول مربوطه و تحویل آن به منشی بخش

8) پرونده ها به منشی ها عودت داده می شود تا به بخش مربوطه مرجوع شود


بیمه های طرف قرارداد:

1) تامین اجتماعی

بیمه اجباری

بیمه اختیاری

بیمه خاص

بیمه مستمری بگیر و کارکنان سازمان

بیماران داراری دفترچه بیمه تامین اجتماعی جهت استفاده از خدمات این بیمارستان بایستی دارای دفترچه بیمه دارای اعتبار و کدملی باشد.

2) خدمات بیمه سلامت ایرانیان (خدمات درمانی)

الف : کارکنان دولت

ب : روستائی

ج : بیمه ایرانیان

د : سایر اقشار

این بیماران دارای دفترچه بیمه کامپیوتری دارای عکس و اعتبار می باشند که بیمه روستایی جهت استفاده از خدمات در بیرون از استان محل زندگی پس از مراجعه به خانه بهداشت استان و ممهور نمودن به مهرخانه بهداشت می توانند جهت خدمات بستری و سرپائی استفاده نماید .

بیمه ایرانیان جهت افرادی است که هیچ گونه بیمه ای نداشته و در قالب بیماران عدم تعهد مثل (تصادفی ،خودکشی ، ضرب و جرح ، حوادث کار) نمی باشد مورد استفاده قرار میگیرد به عبارتی کلیه افرادی که تصادفی یا ضرب و جرح یا خودکشی و حوادث کار می باشند نمی توانند از بیمه سلامت ایرانیان استفاده نمایند.

3) نیروهای مسلح

کارکنان نیروهای مسلح با در دست داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای خدمات بستری هیچ گونه فرانشیزی پرداخت نمی کنند اما جهت استفاده از خدمات سرپائی می بایستی 10 % هزینه را پرداخت کنند.

4) کمیته امداد امام خمینی (ره)

افرادی که تحت تکلف این بیمه می باشند با گرفتن معرفی نامه کمیته امداد می توانند مانند سایر بیمه ها از خدمات این بیمارستان در صورت بستری 10%هزینه و در صورت سرپائی 30%هزینه را پرداخت و استفاده نمایند.

الف : نیروهای مسلح جانباز

ب : نیروهای مسلح سرباز

بیمه هایی مثل

بانک سپه و تجارت: داشتن معرفی نامه و کپی از دفترچه بیمه بیمار و دو برگ دفترچه برای استفاده کنندگان این بیمه ضروری است و کلیه هزینه ها بعهده بانک می باشد.

 

بیمه ایران

الف: عادی « داشتن معرفی نامه + کپی کارت + سقف معین

ب: طلائی « کپی کارت + اصل کوپن ، بدون سقف

استفاده کنندگان از بیمه ایران در صورت دارا بودن مدارک فوق می توانند از خدمات این بیمارستان استفاده نمایند.