مهدی بابایی

مهدی بابایی

رزومه تحصیلی

کارشناس ارشد پرستاری

رزومه کاری

سرپرستار بخش داخلی.اورژانس.جراحی

سوپروایزر بالینی.معاون مترون