مترون بیمارستان جوانرود

ا

نام واحد: دفتر خدمات پرستاری        97/8/27     
مدیر خدمات پرستاری (مترون) : رضا محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن های داخلی و مستقیم : 08346226850-08346226851
اهم فعالیتهای دفتر خدمات پرستاری بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود
دفتر پرستاری بیمارستان حضرت رسول (ص)  با یک نفر مدیر خدمات پرستاری و 7 نفر سوپروایزر در گردش در شیفت های صبح و شب در این مرکز انجام وظیفه می نماید.
1- مدیریت و برنامه ریزی:
به منظور تامین سلامتی، برنامه ریزی در زمینه درمان و ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری تلاش در جهت رضایت بیماران و هماهنگی بین منابع انسانی در این مرکز ایجاد گردیده و به این منظور خود را ملزم می داند جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری و دسترسی به تکنولوژی و علم پرستاری بروز و توسعه در تمام زمینه ها گام بر دارد. و برای رسیدن به این اهداف برنامه های زیر را سرلوحه کار خود قرار می دهد .
• برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات پرستاری
• سازمان دهی و هماهنگی بین منابع انسانی برای نیل به اهداف
• تنظیم برنامه هایی در جهت ارتقاء در رضایتمندی مراجعین و ایجاد مرکزی به عنوان الگو در زمینه های پرستاری
• توسعه در زمینه های نیروی انسانی – تکنولوژی – ارائه خدمات پیشگیری – بهداشتی – درمانی – آموزشی و تحقیقاتی
• بکارگیری شیوه های مناسب جهت اطلاع
2- دستیابی و نظارت
دستیابی و نظارت اهداف بر دو پایه:
• کارکنان ( نیروی انسانی)
• تولید و خدمت در سازمان مطابق استانداردها
3- امور پرسنلی :
• تقویت حس مشارکت پرسنل درمان
• آموزش پرسنل طبق برنامه ریزی انجام شده
• ایجاد فضای اعتماد در محیط کار، رشد خلاقیت و ابتکارات به طور مستمر و جذب همکاری های آنان جهت ارتقاء روزمره کیفیت کاری با تکیه بر ارزشهای والای اسلامی و انسانی 
اهداف) دفتر پرستاری بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

1-     ارتفاء کمی – کیفی خدمات پرستاری
2-     ساماندهی منابع انسانی با توجه به فعالیت واحد های مورد نیاز
3-     افزایش رضایتمندی بیمار – همراهان و کارکنان
4-     توسعه ارائه خدمات ، نیروهای انسانی متخصص
5-     برنامه ریزی آموزشی و دستیابی به جدیدترین روشهای مراقبتی ، تشخیصی
 
اهم فعالیت های مرکز
1)      برنامه ریزی در جهت ارتقاء کمی – کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی مستمر آن
2)      هدایت – رهبری کارکنان
3)      تشویق کارکنان بمنظور افزایش انگیزه
4)      نظارت بر اجرای موازین شرعی
5)      برقراری ارتباط صحیح بین کارکنان و ایجاد محیط تفاهم بین مسئولین و پرسنل
6)      بررسی نیازهای آموزش و برآورد برنامه های آموزش بر اساس آن نیازها
7)      شرکت در جلسات کمیته های بیمارستانی
8)      اطلاع رسانی دستورالعمل ها و استانداردهای نوین
9)      رسیدگی به شکایات طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور برطرف نمودن مشکلات مطرح شده توسط ارباب رجوع
10) رسیدگی به خطاها طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور جلوگیری از بروز خطاهای مجدد
11) رسیدگی به خطر طبق فلوچارت حاکمیت بالینی بمنظور جلوگیری از بروز حادثه
12) برنامه ریزی جهت افزایش ایمنی بیمار – کاهش عفونت های بیمارستانی و مصرف آنتی بیوتیک ها
13) ترغیب پرسنل برای عضویت در سازمان نظام پرستاری
14) رسیدگی به مشکلات در کلیه سطوح
15) کنترل مرخصی روزانه و ثبت در دفتر
16) کنترل و نظارت بر عملکرد همکاران کادر پرستاری – خدمات
17 ) نظارت بر تدوین و اجرای برنامه شیفت بخش های فعال بیمارستان
18) معرفی و انتخاب پرستاران نمونه شهرستان و استانی به ستاد دانشگاه
19 ) هماهنگی با ریاست بیمارستان در خصوص برقراری و پرداخت بموقع مطالبات پرستاران
20  ) تلاش در جهت هماهنگی هر چه بیشتر متخصصین و پزشکان با کادر پرستاری بمنظور ارتباط دوسویه مناسب و برقراری محیط کار مناسب برای دو گروه