معرفی شبکه بهداشت و درمان جوانرود و واحدهای تابعه آن

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود در حال حاضر با پوشش جمعیتی 73150 نفر در شهرستان شامل واحدهای بهداشتی درمانی به شرح زیر است :

1-مرکز بهداشت شهرستان ( معاونت بهداشتی شبکه )

2-بیمارستان حضرت رسول (ص) ( معاونت درمان شبکه )
3-مرکز فوریتهای پزشکی 115

4- مرکز آموزش بهورزی
5-یک مرکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره یک

6- 3 مرکزخدمات جامع سلامت روستایی :  زلان ، شروینه و مزران
7- 30 خانه بهداشت فعال

8- 5پایگاه سلامت شهری