رسالت و اهداف

سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است . هماهنگ با برنامه های وزارت متبوع ، گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.

وظایف

1-راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی مراکز تابعه

2- نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی

3- اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی

4-تداوم ، ارتقاء ونظارت بر برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

5- تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی

6- پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی

7- تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت بر نحوه خدمت آنان

8- هماهنگی امور مربوط به نقل و انتقال ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان

9- تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به معاونت بهداشتی استان

10- انجام امور مربوط به پذیرش ، آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی

11- انجام امور مربوط به جذب ، آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی

12- ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون ، پایش و باز آموزی سالیانه

13-توزیع فصلنامه بهورز بینمراکز بهداشتی ،خانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی ، اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.

14- تشکیل شورای بهورزی شهرستان و استان

15- ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .

16- انتخاب و معرفی مربیان و بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.