امور عمومی بیمارستان

ستار صیادزاده

رئیس اداره امور عمومی بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود

سوابق تحصیلی و شغلی:

-        لیسانس مدیریت دولتی

-        فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

-        انجام طرح پژوهشی تحت عنوان" بررسی­ رابطه­ سبک­ های­ مدیریت ­تعارض­ و رضایت ­شغلی­کارکنان

دردانشگاه­ رازی­کرمانشاه"

-        ارائه مقاله در همایش علمی سالانه دانشگاه رازی آذرماه سال 1390

-        ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد آذر سال 1393

-        کارمند رسمی با سابقه خدمتی 17 سال و 7 ماه

-        مسئول کارگزینی و امورعمومی شبکه ثلاث باباجانی به مدت 1 سال و 6 ماه

-        کارگزین شبکه جوانرود 4 سال و 11 ماه

-        مسئول کارگزینی شبکه جوانرود 10 سال

-        متصدی درآمد بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود 1 سال

-        مسئول ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان

-        مسئول اداره امور عمومی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود از تاریخ 22/06/1400 تا کنون

-        عضو تیم مدیریت اجرایی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

-        عضو کمیته بحران

-        عضو کمیته اخلاق

-        عضو کمیته امر به معروف و نهی از منکر

-        عضوکمیته اموراداری و استخدامی

-        عضو کمیته نقل وانتقالات

-        عضو کمیته ارتقاء شغلی کارکنان و کارشناسان

-        عضو کارگروه حسابداری تعهدی

-        عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل وارتقاء رتبه و طبقه کارکنان

-        کارشناس اموراداری و استخدامی

-        دارای بیش از1000 ساعت دوره های آموزشی مختلف در رابطه با قوانین و مقررات اداری و شغلی