مسئول امورعمومی

ا

مسئول امور عمومی : جبار ملکی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت : مسئول امور عمومی

شرح وظایف واحد امور اداری:

  • تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات اداری بیمارستان و کارکنان مرکز
  • صدور احکام حقوقی کلیه پرسنل تحت پوشش
  • تنظیم لیست اضافه کار و حق مشارکت
  • تنظیم و صدور و ابلاغ مرخصی کارکنان
  • تهیه و تنظیم گواهی انجام کار کارکنان به صورت ماهیانه و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزاییا
  • تهیه لیست امور رفاهی کارکنان از قبیل بن لباس ,بن ارزاق، عیدی,بیمه و حق مهد کودک و غیره
  • تنظیم ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • شرکت درجلسات و کمیته های بیمارستانی و ستاد دانشگاه
  • نظارت، ,رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کارکنان