اهم فعالیتهای نظارتی انجام گرفته :

 

1.      رسیدگی به  شکایات ارباب رجوع از سیستم بهداشتی درمانی و پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی.

2.      انجام بازدیدهای دوره ای  از تمامی مراکز و مطبهای بخش خصوصی

3.       بازرسی  از مراکز، موسسات و مطبهای بخش خصوصی به همراه کارشناسان و بازرسان معاونت درمان دانشگاه.

4.      نظارت بر اعمال تعرفه های  تمامی مراکز دولتی و خصوصی         

5.      نظارت و بازدید مکرر از مراکز در خصوص بی توجهی به قوانین و دستورات بیمه ای از سوی نسخه پیچها و متصدیان پذیرش وآموزشهای مداوم آنها در این خصوص با همکاری واحد درآمد  

( ارسال آخرین دستورالعملها و قوانین مربوط به نسخه پیچی ونسخه خوانی)

6-رسیدگی به تمامی  درخواستهای کادر درمان ازجمله افتتاح مطب و یا اخذ وام اشتغالزایی.

7-تحویل وکنترل داروهای اهدایی از سوی نهادهای دولتی و خیریه وتوزیع رایگان بین مراکز سلامت جامعه روستایی و پایگاههای شهری.

8-بازرسی مداوم از داروخانه های سطح شهر وکنترل تعرفه های دارویی ورسیدگی به شکایات مربوط آنها.

9-تعامل و هماهنگی با معاونتهای درمان ،غذا و دارو ،بهداشتی و توسعه مدیریت در اجرای هرچه صحیح تر برنامه ها وپروتکل ها وبخشنامه های دانشگاه علوم پزشکی