مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود - شهری و روستایی

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 با جمعیت شهری :   18495نفر و  تعداد 4104 خانوار را تحت پوشش دارد همچنین این مرکز دارای2خانه بهداشت روستایی است که جمعیت: 3393  نفر روستایی و   تعداد 758 خانوار را شامل می شود . این مرکز یکی از قدیمی ترین و اولین مرکز بهداشتی درمانی شهرستان می باشد که قبل از انقلاب تأسیس شده است . در حال حاضر این مرکز با 30 نفر پرسنل شامل واحدهای زیر می باشد که شرح فعالیتها و خدمات قابل ارائه در این مرکز نیز بشرح مندرج در جدول زیر می باشد  :

نام واحد

تعداد پرسنل

شرح فعالیتها و خدمات قابل ارائه

 

معاینات پزشکی

3 نفر پزشک عمومی

انجام معاینات و ویزیت بیماران شهری و روستایی

مامایی

2 نفر ماما

معاینات قبل از بارداری و حین بارداری زنان

بهداشت خانواده

3 نفر کاردان بهداشت خانواده –زن

انجام و ارائه خدمات بهداشتی در خصوص تنظیم خانواده و مراقبتهای کودکان – مشاوره ازدواج و ...

بهداشت محیط

2 نفر کارشناس بهداشت محیط

کنترل و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش – صدور کارت بهداشت و ...

مبارزه با بیماریها و واحد هاری

2 نفر کاردان بهداشتی مرد و یک نفر تکنسین

انجام واکسیناسیون –نظام مراقبت بیماریها – پیگیری بیماری های واگیر و انجام و مراقبتهای حیوان گزیدگی ( هاری )

داروخانه

1 نفر تکنسین دارویی

تحویل دارو به بیماران با نسخه پزشک

آزمایشگاه

6 نفر کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

انجام کلیه آزمایشات روتین – اپیوم – تیروئید و ...

دندانپزشکی

2 نفر داندانپزشک

انجام معاینات دهان و دندان – کشیدن دندان و سایر خدمات دندانپزشکی

دبیرخانه

1 نفر متصدی دبیرخانه و امور دفتری

انجام و ثبت مکاتبات

پذیرش و فروش قبض

3نفر متصدی پذیرش بیماران و تحویل پرونده خانوار و صدور قبض

انجام امورات پذیرش و تحویل پرونده های خانوار – صدور قبوض ویزیت و داروخانه و آزمایشگاه

سرایدار و نظافت چی

2 نفر

انجام امورات نظافت محوطه و داخل ساختمان واشینگ آزمایشگاه و مرکز

مسئول مرکز

1 نفر

مدیریت اداری مرکز و هماهنگی بین واحدهاو همچنین پیگیری انجام امورات با مدیریت مرکز بهداشت