کلاسهای آموزشی

در طی ماه های خرداد و تیر 1390 یکدوره کلاس های آموزشی برای گروه های مختلف هدف در مراکز آموزشی ( دانشگاه ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای ، مساجد ، پایگاه های آموزشی مدارس و ... ) توسط کارشناس مشاوره بیماریهای رفتاری ستاد مرکز بهداشت برگزار گردید . در این کلاسها که بالغ بر 30 جلسه و در شهر و روستاهای مختلف سطح شهرستان و با حضور کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای ستاد مرکز بهداشت اجرا گردید . موضوعات آموزشی شامل : مهارتهای مختلف زندگی ،راه های مختلف پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با انواع مواد صنعتی و مضرات و عوارض استفاده از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

آموزش در مساجد
کلاس آموزشی 2
کلاس 4
کلاس 3
 آموزش در مراکز 2