بیماریهای روده ای

 تعریف برنامه هدف:

ایدزیاسندروم اکتسابی نقص ایمنی بدن که توسط ویروسی به نامHIVیاویروس نقص ایمنی انسان ایجادمی شود،سندرومی قابل انتقال ازانسان به انسان می باشدکه براثرکاهش قدرت دفاعی بدن ناشی ازاثرات ویروس عامل آن می تواندباعث بروزبیماریهاوعوارض مختلفی دربدن انسان بشود.ازاین بیماریهامی توان به پنومونی پنوموسیستیس کارینی،توکسوپلاسموزمغز،کریپتوسپوریدیوزبااسهال برای بیش ازیک ماه،کریپتوکوک خارج ریوی،سیتومگال ویروسی ارگانی غیرازکبدوطحال وغددلنفاوی،عفونت باهرپس سیمپلکس پوستی مخاطی بیش ازیک ماه یااحشایی برای هرمدت زمانی،لوکوآنسفالوپاتی پیش رونده چندکانونی،عفونت های قارچی منتشرمثل هیستوپلاسموز،کاندیدیازمری وتراش وبرونش وریه ها،مایکوباکتریوزآتیپیک منتشر،سپتی سمی سالمونلای غیرتیفوییدی،سل خارج ریوی،سارکوم کاپوزی وآنسفالوپاتیHIV

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه :

ارجاع مواردمبتلابه عفونتهای جنسی ازمنابع گزارش دهی به مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری،درمان وپیگیری مراقبت موارد،نمونه گیری ازموارددارای رفتارپرخطر،جمع آوری وجمع بندی آمارهاوارسال به مرکزبهداشت استان،پایش خانه های بهداشت ومراکزتابعه،برگزاری کارگاههاوکلاسهای بازآموزی جهت پرسنل درگیردربرنامه،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، شرکت درجلسات استان. ارسال آماروعملکردبصورت ماهیانه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:

باتوجه به شروع طرح کشوری نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی درسالهای اخیر درشهرستان جوانرود وجدی ترشدن مراقبت اینگونه بیماریها،گزارش و کشف بموقع آنهابه نظرمی رسدکه درحدمطلوبی باشد امادرمان اینگونه بیماریهاازاین پس براساس برخورد سندرومیک خواهدبودوبراساس توصیه های مکررکارشناسان مرکزبهداشت استان درمان آنهانیزرایگان خواهدبود.درطول سال1396ازمواردقابل گزارش بیماریهایSTIکه شامل:زخم تناسلی غیرتاولی،ترشح غیرطبیعی مجری،گنوره قطعی،سیفلیس اولیه وثانویه مشکوک،سیفلیس اولیه وثانویه قطعی وکلامیدیای قطعی می باشدازمنابع گزارش دهی درمجموع تعداد210موردبوده است وتعدادکل مواردانجام تست سریع تشخیص ایدز   موردبوده است.

موردانتظاردرطول سال97:

انجام مشاوره تمامی موارددارای رفتارهای پرخطرودرصورت لزوم انجام تست تشخیص سریع ایدز.مراقبت کامل وبه موقع مواردHIVمثبت تحت پوشش واطمینان ازدریافت درمانهای لازم درمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری کرمانشاه.

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماری ایدز درسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-غربالگری بیماری ایدز درسطح شهرستان

2-بیماریابی بیماری ایدز درسطح شهرستان

3-مراقبت فعال،به موقع وکامل کلیه مواردHIVمثبت شناسایی شده درشهرستان

موانع ونقات ضعف:عدم مراجعه مواردمبتلا به بیماریهای آمیزشی به پزشک ومرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان به دلیل وجود انگ اجتماعی موجود

تسهیل گرها ونقاط قوت:همکاری پزشکان وپرسنل بهداشتی ودرمانی بااجراءاین طرح کشوری وهمچنین درمان رایگان بیماریهای آمیزشی وجبران ضررکردآن توسط مرکزبهداشت استان

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال:گسترش وارتقاءخدمات آموزش،مشاوره،غربالگری،بیماریابی ومراقبت درکلیه پایگاههای سلامت سطح شهرجوانرود

جدول برنامه عملیلتی برنامه دریک نگاه

هدف کلی

اهداف اختصاصی

استراتژی ها

فعالیتها

کنترل بیماری ایدزدرسطح شهرستان

1- غربالگری بیماری ایدز درسطح شهرستان

1-     شناسایی کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدزجهت کلیه بهورزان ورابطین سلامت ورده های میانی

2-آموزش واطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش درخصوص شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدز درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

3-پذیرش کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

2- بیماریابی بیماری ایدز درسطح شهرستان

1-انجام تست تشخیص ایدز

1-     انجام تست تشخیص سریع ایدزدرکلیه پایگاههای بهداشتی سطح شهرجوانرود

2-      انجام تست تشخیص سریع ایدزدرمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری جوانرود

3-پایش درمان مواردHIVمثبت شناسایی شده درسطح شهرستان

1-مراقبت فعال کلیه مواردHIVمثبت

1-تشکیل پرونده جهت کلیه مواردHIVمثبت تحت پوشش شهرستان درمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی اول ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال-1397-(شناسایی کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدزجهت کلیه بهورزان ورابطین سلامت ورده های میانی

واحد

مبارزه با

بیماریهاومرکزمشاوره بیماریهای رفتاری

یک جلسه

تیم سلامت شهرستان(پزشک وماما)

30نفر

10/4/97

4ساعت

سالن اجتماعات مرکزآموزش بهورزی

2نفر

امکانات پذیرایی

100000تومان

واحد

مبارزه با

بیماریها

انجام گردید

آموزش واطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش درخصوص شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدز درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

واحد

مبارزه با

بیماریهاومرکزمشاوره بیماریهای رفتاری

25جلد

تیم سلامت شهرستان(پزشک وماما)

30نفر

16/2/97

--------

مرکزبهداشت شهرستان

1نفر

امکانات چاپ

10000تومان

واحد

مبارزه با

بیماریها

انجام گردید

پذیرش کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی

برحسب مورد

مواردمشکوک

برحسب مورد

درطول سال

--------

مراکزبهداشتی درمانی

--------

فرمهای ارجاع

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

انجام شده ودرحال انجام

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی دوم ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1397

(انجام تست تشخیص ایدز)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

انجام تست تشخیص سریع ایدزدرکلیه پایگاههای بهداشتی سطح شهرجوانرود

پایگاههای بهداشتی

کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر

درطول سال

پایگاههای بهداشتی

به ازاءهرپایگاه یک نفر

تجهیزات تست سریعHIV

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری وواحد

مبارزه با

بیماریها

انجام تست تشخیص سریع ایدزدرمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری جوانرود

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری

کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر

درطول سال

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری

یک نفر

تجهیزات تست سریعHIV

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی سوم ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1397

 (مراقبت فعال کلیه مواردHIVمثبت)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجراء

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

تشکیل پرونده جهت کلیه مواردHIVمثبت تحت پوشش شهرستان

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

به تعدادکلیه مواردHIVمثبت

کلیه مواردHIVمثبت

به تعدادکلیه مواردHIVمثبت

درطول سال

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

یک نفر

واحدمبارزه با

بیماریها

جدول گانت برنامه HIV/AIDS درشهرستان جوانروددرسال1397

ردیف

شرح فعالیت

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ارزشیابی

1

تشکیل کمیته شهرستانی

2

برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدزجهت کلیه بهورزان ورابطین سلامت ورده های میانی

3

آموزش واطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش درخصوص شناخت رفتارهای پرخطرمنتهی به بیماری ایدز درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

4

پذیرش کلیه افراددارای رفتارهای پرخطر درکلیه خانه های بهداشت،پایگاههای بهداشتی ومراکزبهداشتی درمانی سطح شهرستان

5

انجام تست تشخیص سریع ایدزدرکلیه پایگاههای بهداشتی سطح شهرجوانرود

6

انجام تست تشخیص سریع ایدزدرمرکزمشاوره بیماریهای رفتاری جوانرود

7

تشکیل پرونده جهت کلیه مواردHIVمثبت تحت پوشش شهرستان

نیازسنجی آموزشی  برنامه HIV/AIDSبراساس اولویت بندی مشکلات ونیاز گروه هدف  در سال 1397

ردیف

تاریخ

عنوان فعالیت آموزشی

گروه هدف

تعداد افراد پیش بینی شده

محل آموزش

آموزش دهنده

 وسایل کمک آموزشی

 تعدادجلسات

توضیحات

7/5/97

برگزاری کلاس بازآموزی تست تشخیص سریع HIV

مراقبین سلامت

20

سالن اجتماعات مرکزآموزش بهورزی

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

یک جلسه

آنفلوانزا

جغرافیای سیاسی مناطق شهرستان :

مناطق مرزی

شهرستان جوانرود در غرب استان کرمانشاه ودرمنطقه تقریبا کوهستانی واقع شده ومردم آن کرد زبان( با لهجه جافی)ومسلمان اهل تسنن هستند. وضعیت اقتصادی مردم این منطقه درسطح پایینی بوده به طوریکه شغل اغلب مردم کارگری و دستفروشی  می باشد.

 این شهرستان دارای 3 مرکزروستایی و3مرکز شهری روستایی با جمعیت 74117نفر می باشد که جمعیت روستایی آن22307 نفرو جمعیت شهری51810 نفر می باشد. با توجه به وجود بازارچه مرزی در شهر جوانرودو طبیعت بکر و زیبای و آب وهوای شهرستان همه ساله این شهرستان پذیرای مهمانانی از سراسر کشور می باشد و با توجه به هم مرز بودن با کشور عراق و تردد مردم این شهرستان در کشور عراق و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بمنظور تجارت شناسایی و پیگیری بموقع بیماریها اهمیت دو چندانی پیدا کرده است ضمنا بخاطر نبود بیمارستان در شهرستانهای همجوار و مراجعه به بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود نظام مراقبت بیماریها جهت شناسایی و پیگیری و گزارش گیری وگزارشدهی بموقع بیماریها حائز اهمیت میباشد .

ü       وضعیت شهرستان ازلحاظ سازمانهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی :

تعداد مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی : 1

تعداد مراکزبهداشتی درمانی روستائی :3

تعداد خانه های بهداشت فعال :30

- تعداد بیمارستانهای دولتی :1بیمارستان 64تختخوابی با تخصصهای جراحی عمومی،اطفال،داخلی،زنان وزایمان،بیماریهای عفونی،ENTهفته ای یک روز

اورژانس 115شهری

- سربازخانه در شهر 2مورد

- مدارس شبانه روزی شهر=1 مورد 


بیان مسئله :

آنفلوآنزا بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس  RNA از خانوادهOrthomyxoviridaeایجاد میشود.این نوع ویروسها در پرندگانو پستانداراناثر میگذارند.این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسیمیشود که با سردرد ناگهانی، دردماهیچه، تبو ضعف و بیحالی شدید نمایان میشود.این بیماری در موارد حاد به خصوص در خردسالان ممکن است باعث ذات الریه شود. سه گونه ویروس آنفلوآنزا به نامهای A B C وجود دارد . در حالت معمولی دورهٔبیماری۳تا ۴ روز است .


نقاط قوت : آموزش در خصوص بیماری به مردم ، نمونه گیری از کلیه موارد مشکوک بستری شده در بیمارستان

فرصت ها : همکاری  ادارات مرتبط با برنامه ، آگاه بودن مردم در خصوص بیماری  آنفلوانزا،

تهدیدها : وجود کانون مثبت آنفلوآنزای پرندگان

بار چارت اهداف ، استراتژی وفعالیت ها ی برنامه آنفلوانز

عنوان هدف کلی:

کشف و کنترل موارد آنفلوانزا در شهرستان جوانرود

عنوان اهداف اختصاصی :

1- افزایش میزان آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص  آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان )به میزان 40درصد در  سال 1397

2- پیشگیری ازبروز آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان) در جمعیت تحت پوشش در شهرستان جوانرود در سال1397

عنوان استراتژی :

آموزش ،هماهنگی ، ثبت وگزارش دهی در سطح مرکز بهداشت

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

گروه هدف

زمان اجرا

حجم فعالیت

شیوه ارزشیابی

مورد انتظار

انجام شده

1

توزیع پمفلت به کلیه مطب ها،مراکز بهداشتی درمانی

 ،خانه های بهداشت ،آزمایشگاههاودامپزشکی شهرستان

مرکز بهداشت

-

درطول سال

-

مدارک موجود

2

طرح مسئله آنفلوانزای فوق حاد درکمیته بیماریهای مشترک انسان ودام

مرکز بهداشت

-

شهریور و دی ماه

2

صورتجلسه کمیته

3

انجام هماهنگی های لازم با دامپزشکی ومحیط زیست شهرستان

مرکز بهداشت

-

درطول سال

مکاتبات

4

مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی جهت گزارش تلفات پرندگان بومی ومهاجر

مرکز بهداشت

-

درطول سال

به تعداد مورد نیاز

مکاتبات

5

گزارش گیری در مورد تلفات پرندگان از مراکز وخانه های بهداشت وگزارشات مردمی

مرکز بهداشت

-

درطول سال

کل تلفات

پایش روستا ها

6

همکاری وهماهنگی با دامپزشکی شهرستان در زمینه ممنوعیت توزیع  مرغ زنده در سطح شهرستان

مرکز بهداشت

-

درطول سال

-

-

7

همکاری وهماهنگی با دامپزشکی شهرستان در خصوص معدوم سازی پرندگان بومی در روستا های که آنفلوانزای پرندگان در آنها مشاهده شده

مرکز بهداشت

-

درطول سال

روستاهای که نیاز به معدوم سازی دارند

مطابقت با گزارشات

8

تهیه ونصب پلاکارد در معابر عمومی شهروروستاهای شهرستان در ارتباط با پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد

مرکز بهداشت

مردم

درطول سال

به تعداد نیاز

مدارک

9

مکاتبه با مطب های خصوصی در زمینه بیماری آنفلوانزا ونحوه گزارش وارجاع این بیماران

مرکز بهداشت

مطب های خصوصی

حد اقل سه بار

حد اقل سه بار

-

10

گزارش گیری از پایگاه دیده ور آنفلوانزا و ثبت روزانه در سامانه ISSS

مرکز بهداشت

پایگاه دیده ور

در طول سال

11

انجام مکاتبات لازم با معاونت بهداشتی در خصوص فعالیت های انجام شده

مرکز بهداشت

-

در طول سال

در طول سال

مکاتبات

12

مکاتبه با بیمارستان  در زمینه بیماریابی ونحوه گزارش موارد مشکوک

مرکز بهداشت

-

در طول سال

در طول سال

مکاتبات

13

تهیه محیط نمونه وفرمهای نمونه گیری  بررسی انفرادی وپیشگیری دارویی آنفلوانزای فوق حاد

مرکز بهداشت

-

-

حداقل 10نمونه

موجودی نمونه ها

14

نمونه گیری از موارد مشکوک به آنفلوانزا و ارسال به معاونت بهداشتی

مرکز بهداشت

-

-

-

-

15

تهیه نقشه اپیدمیولوژیکی مناطق شهرستان که در آنها تلفات پرندگان مشاهده شده است

مرکز بهداشت

-

-

1برگ

-

16

تشکیل تیم بررسی آنفلوانزا

مرکز بهداشت

-

-

دوتیم

مدارک

17

تهیه لیست خطی موارد مشکوک به آنفلوانزا

مرکز بهداشت

-

در طول سال

کل موارد مشکوک

وجود لیست

18

تهیه وتدارک دارو ی اوسلتامیویر جهت موارد مشکوک وموارد تماس

مرکز بهداشت

-

به تعداد نیاز

موجودی دارو

19

پیگیری موارد مثبت شناسایی شده و خانواده های آنها

مرکز بهداشت

بیماران و.. خانواده آنان

در طول سال

به تعداد نیاز

مدارک

20

انجام کشیک وانکال شبانه روزی واحد بیماریها جهت اخذ گزارشات در خصوص آنفلوانزا

مرکز بهداشت

-

درطول سال

عنوان هدف کلی:

کشف و کنترل موارد آنفلوانزا در شهرستان جوانرود

عنوان اهداف اختصاصی :

1- افزایش میزان آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص  آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان )به میزان 40درصد در  سال 1397

2- پیشگیری ازبروز آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان) در جمعیت تحت پوشش در شهرستان جوانروددر سال1397

عنوان استراتژی :

آموزش ،هماهنگی ، ثبت وگزارش دهی در سطح مراکز بهداشتی در مانی وپایگاه بهداشتی

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

گروه هدف

زمان اجرا

حجم فعالیت

شیوه ارزشیابی

مورد انتظار

انجام شده

1

بازآموزی بهورزان وپرسنل مرکز بهداشتی در مانی در خصوص آنفلوآنزای فوق حاد

مرکز بهداشتی درمانی

بهورزان وپرسنل

مهرماه

حداقل 1بار

صورت جلسات آموزشی

2

آموزش رابطین بهداشتی در خصوص آنفلوانزای فوق حاد

مرکز بهداشتی ذرمانی

رابطین بهداشتی

مرداد

حداقل 1بار

صورت جلسات آموزشی

3

آموزش دانش آموزان در کلیه مقاطع در ارتباط با پیشگیری از آنفلوانزا

مرکز بهداشتی درمانی

دانش آموزان

مهرماه

حداقل یک بار

صورت جلسات آموزشی

4

آموزش مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی درخصوص آنفلوانزا

مرکز بهداشتی درمانی

مردم

درطول سال

حداقل یک بار

صورتجلسات آموزشی

5

گزارش تلفات پرندگان به مرکز بهداشت به صورت تلفنی  روزانه

مرکز بهداشتی درمانی

-

درطول سال

کل گزارشات دریافتی

پایش خانه بهداشت وروستاها

6

ثبت گزارش روزانه تلفات پرندگان

مرکز بهداشتی درمانی

-

درطول سال

کل گزارشات دریافتی

وجود لیست

7

پیگیری گزارشات تلفات پرندگان در منطقه تحت پوشش وانجام آموزش های لازم در زمینه پیشگیری از انتقال بیماری در مناطقی که تلفات پرندگان مشاهده شده است

مرکز بهداشتی درمانی

-

درطول سال

کل گزارشات دریافتی

مدارک ومکاتبات

8

تهیه نقشه اپیدمیولوژیکی تلفات پرندگان در منطقه تحت پوشش

مرکز بهداشتی درمانی

-

-

1برگ

وجود نقشه

9

بازدید از مرغداریهای منطقه تحت پوشش در خصوص کشف موارد مشکوک آنفلوانزا

مرکز بهداشتی درمانی

-

درطول سال

حداقل از هر واحد یک بار

صورتجلسات

10

بازاموزی پرسنل درمانی بیمارستان

بیمارستان-پایگاه بهداشتی

هر شش ماه یک بار

حداقل 2بار

صورتجلسات

عنوان هدف کلی:

کشف و کنترل موارد آنفلوانزا در شهرستان جوانرود

عنوان اهداف اختصاصی :

1- افزایش میزان آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص  آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان )به میزان 40درصد در  سال 1397

2- پیشگیری ازبروز آنفلوانزا (نوع Aو فوق حاد پرندگان) در جمعیت تحت پوشش در شهرستان جوانرود در سال1397

عنوان استراتژی :

آموزش ،هماهنگی ، ثبت وگزارش دهی در سطح خانه بهداشت

ردیف

فعالیت

مسئول اجرا

گروه هدف

زمان اجرا

حجم فعالیت

شیوه ارزشیابی

مورد انتظار

انجام شده

1

وجود متون آموزشی در ارتباط با آنفلوانزا

خانه بهداشت

عموم مردم

در طول سال

پمفلت اطلاعیه بهداشتی

بررسی متون آموزشی

2

آموزش عموم مردم در ارتباط با پیشگیری آنفلوانزا

خانه بهداشت

عموم مردم

در طول سال

کل جمعیت تحت پوشش یک بار در سال

صورتجلسات آموزشی

3

آموزش دانش آموزان کلیه مقاطع در جمعیت تحت پوشش

خانه بهداشت

مردم

سه ماه سوم سال

کل دانش اموزان

صورتجلسات آموزشی

4

گزارش تلفات پرندگان به صورت تلفنی به مرکز بهداشتی در مانی ومرکز بهداشت

خانه بهداشت

دانش آموزان

در طول سال

کل موارد تلفات

پایش خانه بهداشت وروستاهای تحت پوشش

5

پیگیری موارد گزارش تلفات پرندگان و بیماریابی وآموزش در مناطقی که تلفات وجود داشته است

خانه بهداشت

-

کل گزارشات

صورتجلسات

6

آگاهی از تعریف موارد مشکوک آنفلوانزای فوق حاد و نوع A

خانه بهداشت

مردم

-

-

پایش خانه بهداشت

بیمایهای روده ای

تعریف برنامه هدف:

این دسته ازبیماریها شامل التور،هپاتیتA،تیفوئید،اسهال خونی ،طغیانهای آب وغذا،ومسمومیتهای غذایی و...

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه: بررسی مواردمشکوک ارجاع شده ازمنابع گزارش دهی،هماهنگی جهت اخذنمونه ازمواردلازم،ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت بررسی درخصوص بیماری التور،برگزاری جلسات بازآموزی وکارگاههای دوره ای،پایش خانه های بهداشت ومراکرتابعه جهت حصول اطمینان ازاجراءصحیح دستورالعملهای کشوری،شرکت درجلسات استان ،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، ارسال آماروعملکردبصورت ماهیا نه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:

براساس منابع گزارش دهی درطول سال95بیماریهای  منتقله از طریق آب وغذا به شرح زیر میباشد :تیفوئید0مورد،اسهال خونی12مورد، طغیا نهای منتقله ازآب وغذا16و272مورد نمونه التور تهیه شده می باشد.

مورد انتظار درطول سال96: درخصوص بیماریهای روده ای  فقط نمونه گیری التورطبق دستورالعمل کشوری میباشد وبایستی ازچهاردرصد کودکان زیر پنج سال نمونه التور تهیه شودکه برابر با310نمونه درسال خواهد بود.

کانونهای پرخطربرنامه درشهرستان درصورت وجود:

دراین برنامه کانون پرخطررامیتوان به حاشیه شهرازجله روستای نوروز آباد به دلیل کمبودآب آشامیدنی وهمچنین سبزی کاری وعدم دفع فاضلاب به صورت بهداشتی

هدف کلی از برنامه عملیاتی: کنترل بیماریهای روده ای درسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کشف بموقع این بیماریها

2-درمان بموقع این بیماریها

موانع ونقاط ضعف: عدم همکاری مراجعین درگرفتن اخذ نمونه التور

تسهیل گرها ونقاط قوت:

 همکاری منابع گزارش دهی درگزارش مواردمشکوک

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال: نمونه گیری ازموار دمشکوک به التور،درمان وپیگیری سایر بیماران مبتلا به بیماریهای روده ای،پیگیری طغیانهاو..

جدول برنامه عملیاتی  برنامه دریک نگاه

هدف کلی

اهداف اختصاصی

استراتژی ها

فعالیتها

کنترل بیماریهای

روده ای

1- کشف بموقع این بیماریها

1-     بیماریابی وارجاع بموقع

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

2 -ارجاع بموقع

2- درمان بموقع این بیماریها

1-درمان  بموقع وموثر

1-پایش درمان

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی اول ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1395

(بیماریابی وارجاع بموقع)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-تشکیل کمیته شهرستانی

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه

کلیه واحدهای مرتبط

اردیبهشت 95

یک جلسه

مرکزبهداشت شهرستان

واحد

مبارزه با

بیماریها

1-برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

واحد

مبارزه با

بیماریها

سه جلسه

بهورزان،رابطین بهداشتی ،کارکنان رده میانی

150

10/3/1394

18ساعت

مرکزبهداشت شهرستان

2نفر

امکانات پذیرایی

100000تومان

واحد

مبارزه با

بیماریها

2-ارجاع بموقع

مراکزبهداشی درمانی

درمواردلزوم

مواردمشکوک

--------

درطول سال

--------

مراکزبهداشی درمانی

درهرمرکز1نفر

فرمهای بیماریابی

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی دوم ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1395

(درمان بموقع وموثر)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-پایش درمان

واحد

مبارزه با

بیماریها

درموارد  بروز

درموارد        بروز

درموارد بروز

درطول سال

برحسب نیاز

مراکزبهداشی درمانی

1نفر

--------

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

                                    

                                       جدول گانت برنامه بیماریهای روده ای درشهرستان جوانروددرسال1395

ردیف

شرح فعالیت

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ارزشیابی

1

تشکیل کمیته شهرستانی

2

برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

3

ارجاع بموقع

4

پایش درمان

نیازسنجی آموزشی  برنامه بیماریهای روده ای براساس اولویت بندی مشکلات ونیاز گروه هدف  در سال 1395

ردیف

تاریخ

عنوان فعالیت آموزشی

گروه هدف

تعداد افراد پیش بینی شده

 

محل آموزش

آموزش دهنده

 وسایل کمک آموزشی

 تعدادجلسات

توضیحات

 

1

20/3/1395

1-برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

بهورزان،رابطین بهداشتی ،کارکنان رده میانی

سه جلسه

مرکز بهورزی

150

اورهد، ویدئوپروزکتور

3

 

 

 

 

 

 

 

بیماریهای مشترک بین انسان ودام

تعریف برنامه هدف:

این دسته ازبیماریها شامل تب مالت،کیست هیداتیک،هاری،تب کریمه گنگو،سالک،سیاه زخم ،مالاریاو می باشد.

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه: بررسی مواردمشکوک ارجاع شده ازمنابع گزارش دهی،هماهنگی جهت اخذ نمونه ازمواردلازم،ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرنس کشوری در خصوص نمونه CCHF ،برگزاری جلسات بازآموزی وکارگاههای دوره ای،پایش خانه های بهداشت ومراکرتابعه جهت حصول اطمینان ازاجراءصحیح دستورالعملهای کشوری،شرکت درجلسات استان ،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم، ارسال آماروعملکردبصورت ماهیا نه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان، ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:براساس شاخص های کشوری ودرطول سال1396بابررسی تمامی موارداجاع شده ازمنابع گزارش دهی ،2 مورد تب مالت ،2 مورد سالک،1 مورد کیست هیداتیک، و سی و دومورد حیوان گزیدگی مطابق باتعریف کشوری کشف گردیده واقدام به پیگیری ونمونه گیری نیزشد.

کانونهای پرخطربرنامه درشهرستان درصورت وجود:دربرنامه بیماریهای زئونوزکانون پرخطر را میتوان به مناطق مرزی با روستاهای ثلاث باباجانی ازجمله منطقه دول دره دانست که موارد مثبت حیوان هار راداشته اند وهماهنگی های لازم با اداره دامپزشکی شهرستان وهمچنین مناطق درگیر صورت گرفته است وهمچنین بصورت آندمیک درمنطقه مزران موارد سالک وجود دارد.

موردانتظاردرطول سال:طبق دستورالعمل کشوری مورد انتظار خاصی از این برنامه تعریف نشده است.

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماریهای زئونوز درسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کشف بموقع این بیماریها

2-درمان بموقع این بیماریها

موانع ونقاط ضعف:نبودپزشک اپیدمیولوژی جهت بررسی موارد مشکوک

تسهیل گرها ونقاط قوت:همکاری منابع گزارش دهی درگزارش مواردمشکوک

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال: نمونه گیری از موارد مشکوک بهCCHF ،آموزش درخصوص سایر بیماریها،پیگیری موارد مثبت

جدول برنامه عملیاتی برنامه دریک نگاه

هدف کلی

اهداف اختصاصی

استراتژی ها

فعالیتها

کنترل بیماریهای زئونوز

1- کشف بموقع این بیماریها

1-     بیماریابی وارجاع بموقع

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

2 -ارجاع بموقع

2- درمان بموقع این بیماریها

1-درمان  بموقع وموثر

1-پایش درمان

2-پیگیری وثبت در پورتال کشوری

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی اول ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1397

(بیماریابی وارجاع بموقع)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه

هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-تشکیل کمیته شهرستانی

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه

کلیه واحدهای مرتبط

اردیبهشت ماه 1397

یک جلسه

مرکزبهداشت شهرستان

واحد

مبارزه با

بیماریها

1-برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه

پزشکان عمومی،بهورزان،رابطین ،کارکنان ستادی ورده میانی

160

اردیبهشت 97

18ساعت

مرکزبهداشت شهرستان

2نفر

امکانات پذیرایی

100000تومان

واحد

مبارزه با

بیماریها

2-ارجاع بموقع

مراکزبهداشتی درمانی

درمواردلزوم

مواردمشکوک

--------

درطول سال

--------

مراکزبهداشی درمانی

درهرمرکز1نفر

فرمهای بیماریابی

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی دوم ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1397

(درمان بموقع وموثر)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-پایش درمان

واحد

مبارزه با

بیماریها

درموارد

بروز

درموارد

 بروز

درموارد

بروز

درطول سال

برحسب نیاز

مراکز بهداشتی درمانی

1نفر

--------

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول گانت برنامه بیماریهای زئونوز درشهرستان جوانرود درسال1397

ردیف

شرح فعالیت

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ارزشیابی

1

تشکیل کمیته شهرستانی

1

1

2

برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

3

ارجاع بموقع

4

پایش درمان

نیازسنجی آموزشی  برنامه بیماریهای زئونوز براساس اولویت بندی مشکلات ونیاز گروه هدف  در سال 1397

ردیف

تاریخ

عنوان فعالیت آموزشی

گروه هدف

تعداد افراد پیش بینی شده

 

محل آموزش

آموزش دهنده

 وسایل کمک آموزشی

 تعدادجلسات

توضیحات

1

تیرماه97

1-برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

پزشکان عمومی،بهورزان،رابطین ،کارکنان ستادی ورده میانی

160

مرکز بهورزی

18ساعت

مرکزبهداشت شهرستان

3

بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن

تعریف برنامه هدف:

این دسته ازبیماریهاشامل سرخک،سرخجه،سندروم سرخجه مادرزادی،کزازنوزادی،فلج شل حاد،دیفتری وسیاه سرفه می باشدکه درمرحله کنترل یاحذف ویاریشه کنی هستند.مشخصه اصلی همگی آنها قابلیت پیشگیریشان باواکسن می باشد.

فعالیتهای روزانه وهمیشگی درارتباط بااین برنامه :بررسی مواردمشکوک ارجاع شده ازمنابع گزارش دهی،هماهنگی جهت اخذنمونه ازمواردلازم،ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرانس کشوری واقع دردانشکده بهداشت دانشگاه تهران،برگزاری جلسات بازآموزی وکارگاههای دوره ای،پایش خانه های بهداشت ومراکرتابعه جهت حصول اطمینان ازاجراءصحیح دستورالعملهای کشوری،شرکت درجلسات استان،تهیه متون آموزشی وپمفلت وتراکت وارسال وتوزیع میان واحدهای متختلف جهت بهره برداری لازم،ارسال آماروعملکردبصورت ماهینه وفصلی وسالیانه به مرکزبهداشت استان،ترتیب اثرفوری وصحیح به نامه های دریافتی ازمرکزبهداشت استان ودانشگاه ویاسایرارگانهاوادارات وجواب دهی وارسال بموقع آن.

وضعیت موجود:براساس شاخص های کشوری ودرطول سال1395بابررسی تمامی موارداجاع شده ازمنابع گزارش دهی ،سه مورد مشکوک سرخک،،یک موردسرخجه مادرزادی ویک موردمشکوک به فلج شلمطابق باتعریف کشوری جهت نمونه گیری کشف گردیده واقدام به نمونه گیری نیزشد.

کانونهای پرخطربرنامه درشهرستان درصورت وجود:دراین برنامه هیچ کانون پرخطری تشخیص داده نشده است.تنهاموردقابل توجه دراین مقوله ،روستای کلاش هوش  تحت پوشش مرکزبهداشتی درمانی مزران می باشدکه به دلیل اختلافات مردم روستا،خانه بهداشت این روستاغیرفعال می باشدوخدمات بهداشتی  بصورت فعال توسط تیم بهداشتی این مرکزوباحضوردراین روستاارائه می شود.

موردانتظاردرطول سال:حداقل3موردبثوری تب داربه ازاء100000نفرجمعیت جهت نمونه گیری ارجاع گرددو2 موردفلج شل حاد .

هدف کلی ازبرنامه عملیاتی:

کنترل بیماریهای قابل پیشگیری باواکسندرسطح شهرستان

اهداف اختصاصی برنامه عملیاتی:

1-کشف بموقع این بیماریها

2-درمان بموقع این بیماریها

موانع ونقات ضعف:نبودپزشک اپیدمیولوژجهت بررسی مواردمشکوک

تسهیل گرها ونقاط قوت:همکاری منابع گزارش دهی درگزارش مواردمشکوک

مهم ترین فعالیت دردست اقدام تاپایان سال:نمونه گیری 3موردمشکوک بثوری تب دار

جدول برنامه عملیلتی برنامه دریک نگاه

هدف کلی

اهداف اختصاصی

استراتژی ها

فعالیتها

کنترل بیماریهای قابل پیشگیری باواکسندرسطح شهرستان

1- کشف بموقع این بیماریها

1-     بیماریابی وارجاع بموقع

1-برگزاری کلاس بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

2 -ارجاع بموقع

2-درمان بموقع این بیماریها

1-درمان  بموقع وموثر

1-پایش درمان

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی اول ازبرنامهدرشهرستان جوانرودسال1396

(بیماریابی وارجاع بموقع)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-تشکیل کمیته شهرستانی

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه

کلیه واحدهای مرتبط

اردیبهشت96

یک جلسه

مرکزبهداشت شهرستان

واحد

مبارزه با

بیماریها

1-برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه

رده میانی و بهورزان

60نفر

مرداد 96

8ساعت

مرکزبهداشت شهرستان

3نفر

امکانات پذیرایی

100000تومان

واحد

مبارزه با

بیماریها

2-ارجاع بموقع

مراکزبهداشی درمانی

درمواردلزوم

مواردمشکوک

--------

درطول سال

--------

مراکزبهداشی درمانی

درهرمرکز1نفر

فرمهای بیماریابی

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول تفصیلی فعالیتهای مداخله ای مربوط به استراتژی هدف اختصاصی دوم ازبرنامه درشهرستان جوانرودسال1396

 (درمان بموقع وموثر)

عنوان یاشرح فعالیت

مسئول اجرائ

حجم فعالیت

گروه هدف

تعدادگروه هدف

زمان فعالیت

مدت فعالیت

محل فعالیت

منابع

پایش

ارزشیابی

انسانی

تجهیزاتی

مالی

1-پایش درمان

واحد

مبارزه با

بیماریها

درمواردبروز

درمواردبروز

درمواردبروز

درطول سال

برحسب نیاز

مراکزبهداشی درمانی

2نفر

--------

--------

واحد

مبارزه با

بیماریها

جدول گانت برنامه بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن درشهرستان جوانروددرسال1396

ردیف

شرح فعالیت

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ارزشیابی

1

تشکیل کمیته شهرستانی

2

برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

3

ارجاع بموقع

4

پایش درمان

نیازسنجی آموزشی  برنامه بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن براساس اولویت بندی مشکلات ونیاز گروه هدف در سال 1396

ردیف

تاریخ

عنوان فعالیت آموزشی

گروه هدف

تعداد افراد پیش بینی شده

محل آموزش

آموزش دهنده

وسایل کمک آموزشی

 تعدادجلسات

توضیحات

مرداد 96

برگزاری جلسه بازآموزی جهت شناخت بیشتر این بیماریها

رده میانی وبهورزان

60نفر

مرکزبهداشت شهرستان

واحد

مبارزه با

بیماریها

یک جلسه