طرح و توسعه شبکه ها

 97/9/17

طرح و توسعه شبکه ها

·        تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی در منطقه و نمایش آن در منطقه

·        بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم

·        اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·        بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم

·        تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد

·        پیشنهاد ایجاد ،احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط

·        تایید مجوز بهورز گیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی

·        همکاری و هماهنگی لازم با مدیر یا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهره گیری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه

·        همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

·        نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی آنها

·        تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

·        مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه

·        بررسی و تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش

·        توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی ، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها

·        گزارش تنگناها و نارساییهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

·        پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه

·        اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود

·        نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه

·        هماهنگی فعالیتهای واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان

·        ابلاغ ضوابط، استانداردها و تکنولوژی خدمات بهداشتی

·        نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (بدو خدمت ضمن خد مت)

·        شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

·        انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 • شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی منطقه
 • بررسی و مطالعه و برآورد محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی
 • پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی و درمانی با برنامه ریزی سالیانه و میان مدت
 • بررسی و پیش بینی منابع مورد نیاز جهت راه اندازی واحد ها ( برآورد نیروی انسانی، تجهیزات لازم)
  • مطالعه و بازنگری طرحهای توسعه شبکه های سلامت با توجه به تغییرات جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری ایجاد شده در منطقه
  • تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحد های ارائه دهنده خدمات
  • پیش بینی و پیشنهاد نیازهای پرسنلی، پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
  • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات
  • مشارکت و هماهنگی با سایر گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان
  • نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و تعیین اولویت احداث و پیگیری محل مناسب برای واحد های استیجاری
  • نظارت بر اجرای ضوابط طرح توسعه شبکه های سلامت و ادغام خدمات و هماهنگی واحد های مختلف
  • برنامه ریزی برای توسعه و گسترش واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه با توجه به امکانات و اولویتها
  • طراحی و اجرای طرحهای تحقیقانی و مطالعاتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحد ها در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی
  • بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه بازتاب و اعلام نتایج به مقام مافوق
  • جلب مشارکت جامعه و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه به منظور برنامه ریزی و تامین منابع برای استقرار واحدها از طریق عرضه و انعکاس دستاوردها
  • نظارت بر ارائه خدمات تعریف شده
  • جمع آوری و تهیه و تدوین گزارش به مقام مافوق و ارائه پسخوراند برای سطوح پایین تر
  • مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.
  • مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی
  • گزارش تنگناها و نارسایی های موجود و پبشنهاد راه حل مناسب
  • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
  • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
  • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده با شد

  بیمه روستائی:

     هماهنگی با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت امورمربوطه

     هماهنگی با بیمه خدمات درمانی جهت امور مربوطه

     جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی

     جمع بندی آمار بیمه روستایی و ارسال معاونت بهداشتی دانشگاه

     درخواست وجه جهت پرداخت پرسنل و طرح پزشک خانواده

     درخواست وجه جهت پرداخت دارویی طرح پزشک خانواده

     ارسال لیست پرداختی به معاونت بهداشتی(اعم از پرسنل و پاراکلنیک)

     ارسال لیست عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به امور مالی شبکه جهت دریافت حقوق

  برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

  تهیه و تدوین گزارش عملکرد اجرایی برنامه و کارکرد ماهانه و ارسال به شرکت متبوع

   تهیه حقوق پزشکان خانواده با گسترش برنامه به مناطق شهری

   یکپارچه کردن بسته خدمت شهری و روستایی با توجه به تکالیف قانونی موجود

  درخواست و تامین نیروهای کسری پزشک خانواده شهری و توزیع در بین پایگاههای شهری

  درخواست افزایش اعتبارات در اختیار برنامه پزشک خانوده روستایی

   نیروی انسانی

  • جذب نیروهای طرحی مشمول طرح نیروی انسانی شامل پزشک و دندانپزشک و .....
  • جذب و به کارگیری نیروهای مورد نیاز معاونت بهداشتی از طریق چارت  مصوب تشکیلاتی
  • نقل و انتقالات نیروی انسانی در حوزه معاونت بهداشتی
  • آموزش شرح وظایف نیروی انسانی بر اساس مدارک دانشگاهی
  • پذیرش ،‌آموزش و به کار گیری نیروی بهورز مرد و زن در خانه های بهداشت
  • تعیین تعداد پستهای مصوب تشکیلاتی  و ردیفهای بلا تصدی بر اساس چارت سازمانی
  •  تهیه اعلام نیاز نیروی طرحی و پیام آور به صورت فصلی و ارسال به مرکز بهداشت استان
  •  معرفی پرسنل جدیدالورود جهت انجام آموزش بدو ورود با مشارکت آموزش سلامت و واحدهای کارشناسی و مرکز آموزش بهورزی
  •  تعیین محل خدمت و اعزام نیروهای طرحی و پیام آور و استخدامی به واحدهای بهداشتی درمانی با توجه به اولویت و نیاز  واحدها و با مشارکت واحد های مربوطه
  • مشارکت در برنامه جذب بهورز به منظور جذب بهورز زن و مرد در خانه های بهداشت
  • عقد قرارداد  با پزشکان خانواده و اعزام به مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده با توجه به اولویت بندی مراکز
  •  عقد قرارداد با پرسنل پرستاری و علوم آزمایشگاهی جهت خدمت در مرکز شماره یک

  عمران و ساختمان

  • مشخص کردن تعداد واحد های ارائه خدمات بهداشتی
  • تعیین مراکز و خانه های بهداشت احداث شده
  • تعیین  وضعیت فضاهای بهداشتی درمانی از نظر مالکیت
  • مشخص شدن مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی فاقد ساختمان
  • بررسی و پیگیری ساختمانهای نیازمند تعمیر و پیگیری تا انجام آن
  • بررسی نیازمندی های ساختمانی و پیگیری و درخواست ساخت

  تجهیزات

  ·      نیازسنجی تجهیزات پزشکی کلیه واحدهای تابعه طبق چک لیست مربوطه

  ·      درخواست مجوز خرید تجهیزات ازمعاونت بهداشتی

  ·      نظارت بر کیفیت اقلام خریداری شده

  ·      تاکید درخواست های ارسالی از واحدهای تابعه وپیگری تا وصول اقلام به واحدها

  ·       هماهنگی جهت تعمیرات تجهیزات

  ·       تعیین لیست تجهیزات ساختمانی مورد نیاز پایگاهها ، مراکز و خانه های بهداشت

  آموزش بهورزی

  جذب نیروی انسانی مورد نیاز ( بهورز ) متناسب با جمعیت روستایی 

  ارتقاء سطح علمی بهورزان شاغل

  آموزش و تربیت بهورزان جذب شده

  تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی 

  تشکیل کمیته پذیرش بهورز

  برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان درهر پایه آموزشی 

  مشارکت در آموزش های نظری ، عملی ، کارآموزی

  تشکیل شورای مربیان 

  برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزشی بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی

  همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های بازآموزی ، نوآموزی و بدو خدمت تیم سلامت

  همکاری با مجله بهورز

  برگزاری آزمون ها

  پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

  نظارت بر رفتار و انضباظ دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کارآموزی با همکاری مربیان 

  نظارت بر انجام وظیفه مربیان

  برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه امتحان نهایی