مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 3 جوانرود

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 3 با جمعیت شهری :   11461 نفر و  تعداد 2460خانوار  را تحت پوشش دارد همچنین این مرکز دارای2خانه بهداشت روستایی است که جمعیت: 1167  نفر روستایی و   تعداد 235خانوار را شامل می شود . این مرکز شهری روستایی . همچنین در این مرکز خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای فعال بشرح مندرج در جدول زیر می باشند .

 

واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در مرکز شماره 3  جوانرود

 

نام واحد

تعداد پرسنل

شرح فعالیتها و خدمات قابل ارائه

 

معاینات پزشکی

1 نفر پزشک عمومی

انجام معاینات و ویزیت بیماران شهری و روستایی

مامایی

1 نفر ماما

معاینات قبل از بارداری و حین بارداری زنان

بهداشت خانواده

2 نفر کاردان بهداشت خانواده –زن

انجام و ارائه خدمات بهداشتی در خصوص تنظیم خانواده و مراقبتهای کودکان – مشاوره ازدواج و ...

بهداشت محیط

1 نفر کارشناس بهداشت محیط

کنترل و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش – صدور کارت بهداشت و ...

مبارزه با بیماریها و واحد هاری

یک نفر تکنسین مبارزه با بیماریها

انجام واکسیناسیون –نظام مراقبت بیماریها – پیگیری بیماری های واگیر .

داروخانه

1 نفر تکنسین دارویی

تحویل دارو به بیماران با نسخه پزشک

دبیرخانه

1 نفر متصدی دبیرخانه و امور دفتری

انجام و ثبت مکاتبات

پذیرش و فروش قبض

1نفر متصدی پذیرش بیماران و تحویل پرونده خانوار و صدور قبض

انجام امورات پذیرش و تحویل پرونده های خانوار – صدور قبوض ویزیت و داروخانه و آزمایشگاه

سرایدار و نظافت چی

1 نفر

انجام امورات نظافت محوطه و داخل ساختمان واشینگ مرکز

مسئول مرکز

1 نفر

مدیریت اداری مرکز و هماهنگی بین واحدهاو همچنین پیگیری انجام امورات با مدیریت مرکز بهداشت 

بهداشت حرفه ای

1 نفر کارشناس بهداشت حرفه ای مرد

انجام معاینات کارگری – نظارت بر کارگاه های صنعتی و مشاغل ...صدور کارت صلاحیت بهداشتی