واحد امور دارویی:(آذر97)

کارشناس امور دارویی شبکه :آقای جلیل خدادادی

مسئول انبار دارویی شبکه :آقای محمد علی میرزایی

اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته:

.   1-    نظارت بر کلیه اقلام دارویی مراکز و انبار دارویی از نظر تاریخ انقضاء و... داروهای

2- واگذاری خدمات دارویی به بخش خصوصی.

3-    پایش از خانه های بهداشت ، پایش از مراکز بهداشتی درمانی پایش از انبار دارویی

4-   جمع آوری داروهای غیر مجاز از بازارچه مرزی با همکاری بازرسان معاونت محترم غذا ودارو و اداره اماکن شهرستان جوانرود

5-   ارسال آخرین دستورالعملها ی مربوط به نسخه خوانی و نسخه پیچی با هماهنگی واحد درآمد به مراکز درمانی و آموزش دارویاران در این خصوص....

6-توزیع داروهای مکمل در6ماهه دوم سال96 تا پایان شهریورماه سال97 به شرح ذیل:

نوع مکمل

تعداد   ( اصلی / هدایا )

مبلغ خریداری شده(ریال)

مبلغ جایزه مکمل

1

قرص ویتامین  D3  (10000mg)

132950 +  17100  = 283000

239/168/345

38/462/000

2

کپسول ویتامین D3 (50000mg)

145500  +  18000 = 163500

145/562/000

17/712/000

3

قرص کلسیم D

105380 + 16700 = 122080

79/574/709

12/608/320

4

قطره ویتامین A-D

6091  +  500 = 6591

162/513/765

13/333/500

5

قطره مولتی ویتامین

6210  + 1600  =  7810

153/416/443

49/582/700

6

کپسول مولتی ویتامین مینرال

131900 + 9000 = 140900

183/730/735

14/384/500

7

قطره آهن

6484 + 845 = 7329

145/319/892

22/520/200

8

قرص آهن

228500 + 19900 = 248400

66/879/130

14/740/400

9

قرص یدوفولیک

صفر

صفر

صفر

 

 

 

مجموع :1/176/165/019

مجموع: 183/343/620

 

 

 

 

 

 

مجموع : 1/359/508/639

 

 

 

مجموع 6ماهه دوم 96: 2/731/185/696

7-خرید وتوزیع داروهای بهداشتی ودرمانی به شرح ذیل میباشد:

 

مبلغ داروی بهداشتی

مبلغ جایزه بهداشتی

مبلغ داروی درمانی

مبلغ جایزه بهداشتی

6ماهه اول 1397

 

 

 

 

 

مجموع:   101/154/347

مجموع:    115/937/214

 

 

 

 

 

6ماهه دوم 1396

907/531/269

249/185/777

337/572/497

480000

 

مجموع:       1/156/717/046 

مجموع:        338/252/497  

داروهای مخدر :  11/259/500

خرید آزمایشگاه :  697/886/000

تجهیزات پزشکی : 299/160/000