تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه ،شرایط ومشکلات موجود

پیگیری ،هماهنگی واجرایی برنامه های اموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان ،شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی درمانی واقشار مختلف جامعه

نظارت پایش وارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

جمع اوری ثبت وتجزیه وتحلیل اطلاعات ،امار وشاخصهای مرتبط با برنامه

هماهنگی وهمکاری با سایر واحدهای درون بخشی(واحد بیماری های غیر واگیر وآموزش سلامت ورابطین بهداشتی )وسازمانه وادارات برون بخشی (بهزیستی ،کمیته امداد ،نهضت سواد اموزی ،شهرداری وغیره...)در جهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان واموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

هماهنگی لازم جهت تشگیل کمیته سلامت سالمندان وپیگیری مصوبات آن

هماهنگی در خصوص تهیه چاپ وتکیر وتوزیع جزوات ،کتابچه وپنفلدهای اموزشی سشلامت سالمندان

همکاری وهماهنگی واقدام لازم جهت معرفی برنامه،تکریم وبزرگداشت سالمندان در مناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ،روز جهانی خانواده وهفته سالمند

برنامه ریزی وپیگیری جهت هزینه گرد مطلوب اعتبارات برنامه سالمندان


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۱