معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود ) 
ا

مهدی محمودی

متولد1358

 

 

 تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوابق شغلی :

 1-کارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای مرکزبهداشتشهرستان ثلاث باباجانی

2-کارشناس مسئول آموزش سلامت مرکزبهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

3-کارشناس مسئول طرح وگسترش مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

4-سوپروایزرسامانه سیب مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

 5-مسئول تیم کارشناسی مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

 6-هم اکنون سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود