آشنایی با واحد

" آموزش بهداشت به عنوان یک مراقبت "می توان از آموزش به عنوان رویکرد پیشگیری از بیماریها وارتقاء سلامت استفاده کرد. در این رویکرد با استفاده از اصول ارتقاء سلامت ، باید ضمن برنامه ریزی، نسبت به ایجاد عادات و رفتارهای صحیح بهداشتی در گروههای مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان اقدام نمود. به طور کلی واحد آموزش بهداشت در حال حاضر با برنامه ریزی عملیاتی و تفضیلی در راستای طرح جامع آموزشی شهرستان نقش خود را در هر یک از مشکلات بهداشتی نشان می دهد.

رسالت و اهداف:
واحد آموزش سلامت زیر نظر مرکز بهداشت شهرستان و با هماهنگی واحد مربوطه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  فعالیت می نماید این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید .
همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد
ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم.
بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در شهرستان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم
همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

وظایف:
• ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت
• برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت
• مدیریت برنامه های آموزش سلامت
• اجرای برنامه های آموزش سلامت
• هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت
• توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت
• ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در مرکز بهداشت شهرستان
• برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت
• بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت
• تشکیل کمیته رابطین ادارات شهرستان
• ایجاد رسا نه ها
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
• اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده
• تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت
• پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در شهرستانها