وظایف ، رسالت و اهداف

ایرج جودان

کارشناس مسئول سلامت محیط

وظایف ، رسالت و اهداف:
تعریف بهداشت محیط :
عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.
شرح وظایف :
1-کنترل بهداشت محیط و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی
- کنترل بهداشت محیط اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی (شهری - روستایی - مسیر راه )
- کنترل بهداشت محیط مساجد
- کنترل بهداشت محیط کشتارگاهها
- کنترل بهداشت محیط پایانه‌های داخل و بین شهری و وسایط نقلیه مسافربری عمومی
- بسیج سلامت نوروزی
- روز بهداشت محیط
2-برنامه‌های بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی
-اجرای طرح جامع عملیاتی آگاهی و سازماندهی مردم در برابر بلایای طبیعی
-برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی در ارتباط با بلایا
- تدوین شرح وظایف بهداشت محیط در بلایا 
3 نظارت وارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پسخوراند
5-مبارزه با حشرات و جوندگان
6-کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی
7-پیگیری امور بهداشتی در کارگروه های استانی و شهرستانی و تصمیمات متخذه
8-پیگیری در برنامه جلب همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی
9-تنظیم پرونده‌ها ، تهیه گزارش فعالیت ها و تهیه پس خوراند و پیگیری
10-بررسی شکایات ، انجام مکاتبات و پیگیری اقدامات
15-تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی در قالب کمیته‌های عملی