دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کارگاه ها و فعالیتهای آموزشی

جلسه نشست بررسی رنکینگ پویش ملی غربالگری دیابت وفشارخون بالا

جلسه نشست بررسی رنکینگ پویش ملی غربالگری دیابت وفشار خون بالا درمراکز باحضور دکتر حسینی مدیر محترم شبکه وبهداشت، مهندس رستمی سرپرست محترم مرکز، مسئول طرح وگسترش ، کارشناس ناظر، مراقبین شاغل درپایگاهها وبهورزان به تفکیک پایگاه سلامت وخانه بهداشت درسالن جلسات مرکز بهداشت

برپایی ایستگاه سلامت درطرح پویش ملی سلامت توسط شبکه بهداشت ودرمان درمسجد جامعه شهرستان اطلاع رسانی وآموزش متصدیانواحدهایی صنفی، وکارگاههایی تحت پوشش درباره طرح پزشک خانواده شهری وپویش ملی سلامت

جلسه دکتر سید طاهر حسینی بادبیر خانه مشارکت وعضو شورای شهر