رسالت واهداف

رسالت واهداف : 
گروه سلامت خانواده و جمعیت یکی از  واحد های مرکز بهداشت شهرستان ،  است که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبت های اساسی برای جوانان ، زنان و سالمندان است .این واحد متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران – نوزادان – کودکان – نوجوانان ، زنان وسالمندان استان و همچنین مجری برنامه های کنترل جمعیت) است. 
برای رسیدن به این رسالت عظیم تمام تصمیم گیری ها و باید و نباید ها را با اصول کلی زیر که همان ارزش های سازمان هستند مقایسه و سپس تصمیم گیری های اساسی انجام میشود. 
• همواره رضایت وتقاضای گیرنده خدمت را مورد توجه قرار دهیم . 
• همواره به کیفیتی بیشتر از کیفیت موجود در ارائه خدمات بیاندیشیم 
• همواره کیفیت را همگام با کیفیت خدمات مد نظر قرار دهیم. 
• با ارتقای علمی پرسنل و تامین شرایط مناسب محیط در حیطه اختیار آنان علیه ایجاد انگیزه و افزایش حسن مسئولیت پذیری پرسنل جامه عمل بپوشانیم. 
• با توجه به محدودیت همیشگی منابع ملی و بین المللی که در اختیار مان قرار می گیرد بهترین وجه ممکن صیانت کنیم. 
خانواده یکی از اساسی ترین اجزای جامعه محسوب میشود. خانواده به عنوان یک نهاد که افراد مختلفی تشکیل دهنده آن هستند وخصوصیات و ویژگی های همین افراد برونداد های آن را ایجاد مینماید ،دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها با تشکیلات مشابه مجزا میسازد . یکی از این امتیازات وجود همگونی نسبی در انسان هایی است که اعضای خانواده را تشکیل میدهند. بنابراین در برنامه ریزی های کلان اجتماعی برای ایجاد توسعه ورفاه که نیازمند بستری مناسب برای اقدام وتداوم دارد ، این امتیازدر خانواده باعث میشود که اثربخشی فعالیت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنا براین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده های بیشترمیشود. 
این نهاد میتواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد.بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروه های سنی به عنوان گروه های هدف در برنامه های الویت دار سلامت توجه کرد. در این زمینه بهداشت خانواده به عنوان یکی از متولیان امرسلامت دراستان با تعیین الویت های اساسی بهداشت ودرمان و توجه به حقوق اساسی کلیه آحاد مردم ، از طریق سیاستگزاری های کلان در واحد سلامت خانواده و جمعیت با همکاری سایر ادارات در واحدهای تابعه بهداشت خانواده در مراکز تحت پوشش ،سعی در ساماندهی و تامین سلامت خانواده ها دارد.
وظایف :
در گروه سلامت خانواده وجمعیت عملکرد های ویژه براساس فعالیت های این گروه شکل میگیرد.البته تغییر شاخص هایی مثل مرگ ومیر کودکان ، مادران ،کاهش باروری عمومی و ارتقاء وضعیت سلامت برای افراد خانواده نه تنها به عنوان شاخص های بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود بنابراین عملکرد بسیاری از نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار است. 
بیش از 50 درصد خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی (مراکز بهداشتی دمانی ) به نوعی به فعالیت های این گروه باز می گردد. توجه و دقت کافی به آنچه در سطوح مرکزی ومحیطی ارائه خدمات – از سیاستـــــگزاری گرفته تا اجرای دقیق دستورالعمل های فنی – می گذرد و پیدا کردن نقاط قوت ، ضعف فرصت ها و محدودیت ها واز همه مهمتر پیش بینی آینده با توجه به تغییرات سریع محیط – جریان دارد رمز موفقیت هدایت مجموعه ارائه دهنده خدمات است خدماتی که امروزه در سیستم درحال ارائه است ، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط در قالب برنامه های بهداشتی است که هریک هدف خاصی را توصیف می کند و چنانچه این برنامه ها اصلاح شوند ، تکلیف ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت برای اینکه چه خدمتی را برای کدام گروه وچگونه وچه موقع انجام دهند روشنتر خواهد شد