مسئول آزمایشگاه:

ا

مسئول آزمایشگاه: سمیه پاداش

مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود که از آغاز به کار این مرکز درمانی و از سال 1380 انواع آزمایشات تشخیصی در آن انجام می شود از سال 1385 به بعد نیز با حضور متخصص پاتولوژی روند رو به رشدی را طی نموده است . در آزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود کادر درمانی و کارشناسان و کاردانهای علوم آزمایشگاهی به ارائه خدمات بصورت شبانه روزی 24 ساعته انجام وظیفه می نمایند . تعداد پرسنل و اسامی افراد شاغل در این واحد در جدول زیر آمده است :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

عنوان پست

عنوان ابلاغ

1

دکتر امیرپروازیان 

متخصص پاتولوژی

کارشناس پاتولوژی

مسئول پاتولوژی

2

سمیه پاداش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

3

یونس تائیشه

کاردان علوم آزمایشگاهی

کاردان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

4

سیروس لطفی ارشدبیوشیمی داروئی

کاردان آزمایشگاه

5

مهاباد کریمی

کاردان علوم آزمایشگاهی

کاردان آزمایشگاه

6

هایده محمدی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه

7

فریدون مرادی

کاردان هوشبری

کاردان هوشبری

 

8

گلباغ مرادی

کاردان آزمایشگاه

کاردان ازمایشگاه

 

9

پروانه مرادی

کاردان آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

10 قادربابایی کاردان آزمایشگاه کاردان آزمایشگاه  
 11 فائزه قادری   کاردان آزمایشگاه  کاردان آزمایشگاه  
 12 مهناز محمودی   کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه  
 13  اسماعیل شاهمرادی  کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه  
 14 سعیده سلیم زاده   کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه  
 15  عاطفه طهماسبی  کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه  
 16  پریسا فتحی  کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه   
 17  فایزه خداانصاف  کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه  
 18  احسن خدابخشان کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه   
 19  یسری قاسمی  کارشناس آزمایشگاه  کارشناس آزمایشگاه  
 20  عبدالقادر فخری  زیردیپلم  نمونه گیر  

 

 بیشترین مراجعات بیمارستان از نظر تعداد مراجعین و تعداد خدمات ارائه شده در طول چند سال اخیر مربوط به آزمایشگاه بوده و آمار زیر نیز که آماری از 9 ماهه اول سال 1389 است مؤید ان است .

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

جمع نه ماه

تعداد مراجعین

2101

2335

2300

1470

2319

2049

2016

2152

2179

18921

تعداد آزمایشات

9657

11360

12111

8540

11242

9640

10924

11666

11941

89395

با توجه به این آمار ماهیانه متوسط 2102 نفر مراجعین آزمایشگاه بوده که با احتساب 30 روز کاری هر روز 70 نفر پذیرش و مراجعات به آزمایشگاه می باشد و بصور میانگین ماهیانه 9932 آزمایش انجام شده که بطور متوسط روزانه 330 مورد آزمایش انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان جوانرود انجام میشود .   

علاوه بر  این آمار تعداد مراجعین و نمونه های پاتولوژی را هم اگر بخواهیم در 9 ماهه اول سال 89 بررسی کنیم جدولی مشابه جدول زیر را باید ملاحظه کرد :

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

جمع نه ماه

تعداد مراجعین

300

402

480

290

239

197

367

421

361

3057

تعداد آزمایشات

306

412

486

74

254

381

430

377

2719