ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود 

                                                              
                           

دکتر  مولود حسینی

متولد1356

دکترای تخصصی(متخصص اطفال)

فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ا

                                    سوابق

 1- پنج سال بعنوان رئیس بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود                

 2- دوسال مدیربیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود      

3-پزشک مرکزبهداشتی درمانی روستای مزران          

4-پزشک مرکزبهداشتی درمانی روستای زلان                 

5-پزشک اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود                                                      

6-  هم اکنون رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود                              

                                       

معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود )

ا       مهدی محمودی
کارشناس بهداشت عمومی
مهدی محمودی 

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوابق شغلی :

1-کارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای مرکزبهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

2-کارشناس مسئول آموزش سلامت مرکزبهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

3-کارشناس مسئول طرح وگسترش مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

4-سوپروایزرسامانه سیب مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

5-مسئول تیم کارشناسی مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

6-هم اکنون سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود