سوابق آموزشی  سرکار خانم دکتر سمیرا غلامی

1-فارغ التحصیلرشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال (85الی92)

2-فارغ التحصیل رشته تخصصی داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال (95الی99)

3-بورد تخصصی داخلی سال99

سوابق خدمتی ومدیریتی

1-پزشک بیمارستان شهرستان پیشوا از سال (92الی94)

2-پزشک درمانگاه آزادگان از سال(92الی95)

3-پزشک متخصص داخلی بیمارستان حضرت رسول (ص)جوانرود از سال (99لغایت هم اکنون)

4ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص)از خرداد ماه سال1400 لغایت هم اکنون

رئیس بیمارستان

سوابق  تحصیلی وکاری دکتر فریبرز لطفی

 

متخصص جراحی عمومی

رئیس شبکه بهداشت و درمان  شهرستان جوانرود

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر وکلیایی

مسئول فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه