رسانه جدید

نظارت بردارو ودرمان جناب آقای سیروان فرازیابی

رزومه کاری

1رابطhome careدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درشهرستان جوانرود

2.پرستار اورژانس بیمارستان قدس شهرستان پاوه درسالهایی 90الی91

3.پرستاراورژانس بیمارستان طالقانی درسال 1392

4.سرپرستار بخش اورژانس شهرستان جوانرود درسالهایی93الی 95

5.کارشناس رسیدگی به اسناد کل بیمارستان درسال 95 و96

6.مسئول دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان جوانرود

7.سوپروایزر شیفت درگردش بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرود

8.مسئول کلینک تخصصی بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود