توصیه های بهداشتی در استفاده از تلفن های همراه وبی سیم خانگی ​

           توصیه های بهداشتی در استفاده از تلفن های همراه وبی سیم خانگی

      1-به کودکان خود اجازه استفاده از تلفن همراه را ندهید مگر در موارد اورژانس

*- با توجه به اینکه جمجمه کودکان ظریف ترومغز آنها مایع بیشتری نسبت به بالغین دارند فرکانس های پرتوی درسراسرمغز کودکان خیلی سریعترحرکت می کنند،لذا خطر سرطان درآنها افزایش می یابد

      * در حال حاضر تومورهای سرطانی مغز در میان کودکان بیشترین علت مرگ نسبت به  سایراشکا ل

      تورمورها را به خود اختصاص داده است

*-تومورهای بدخیم مغزی دومین علت مرگ در میان کودکان زیر 15 سال وبالغین جوان زیر 34 سال است

*-اگر کودکان شمادارای تلفن همراه هستند بهر علتی نمی توانیدتصمیم به تغییر وضعیت موجود بدهید، به آنها اجازه ندهیدبه هنگام خواب تلفن همراه را زیر بالش خود قرار دهند

2- زنان باردار وزنانی که مشکوک به بارداری خود می باشند از بکارگیری تلفن همراه باید اجتناب کنند

*-به هنگام بارداری اندام های جنین یا کودک شما در حال رشد می باشند ،بااستفاده ازتلفن همراه ممکن است جنین شما در معرض اثرات پرتو الکترومغناطیس قرار گیرد

*- وقتی که نوزادویا کودک خود را روی زانو ویا دربغل دارید ازتلفن همراه استفاده نکنید

*- مانیتورالکترونیکی واولتراسوند جنین شما را درمعرض پرتو الکترو مغناطیس قرار می دهد سعی کنید جز در موارد ضروری از این روش اجتناب کنید

3- هنگام استفاده از تلفن همراه مدت زمان مکالمه خود را محدودکنید

*-استفاده فقط 2-1 دقیقه از تلفن همراه می تواندفعالیت الکتریکی طبیعی مغز را برای بیشتر از یک ساعت تغییر دهد

*-وقتی که مدت زمان زیادی را به مکالمه با تلفن همراه سپری می کنید خطر ابتلا به سرطان مغزویا چشم را در خود افزایش می دهید

4- در حدامکان از تلفن های معمولی استفاده کنید

*-استفاده از تلفن های معمولی سیم دارسالمترین راه برای مکالمات درمنزل ودر محیط کاراست

*-اساسا استفاده از تلفن های بی سیم سطوح بالایی از پرتو الکترو مغناطیس را منتشرمی کنندحتی زمانیکه از تلفن استفاده نمی شود

5- تا حد امکان تلفن همراه را به دور ازبدن خودنگه دارید

*-دکتر جورج کارلو، بیان می کند تلفن همراه  به هنگام مکالمه بایدبه اندازه18-15 سانتیمتربرابر7-6 اینچ به دوراز بدن شخص قرار گیرد

      *-طبق تحقیقات انجام شده دورکردن تلفن همراه به اندازه 5 سانتیمتراز خود، هنگام مکالمه75% از

       اثرات پرتوالکترو مغناطیس را کاهش می دهد

6-ازگذاردن تلفن همراه در جیب ،در محل کمربندوگرفتن دردست اجتناب کنید

*-مفصل ران(هیپ)80%ازگلبولهای قرمزخون راتولیدمی کندوبسیار به اثرات پرتوالکترومغناطیس آسیب پذیر است،واحتمالا باروری نیز ازاین اثرات متاثرخواهدشد

 7- اجتناب از بکار گیری هد فون در تلفن های همراه

*-وقتی که شخص بطور مرتب از هدفون تلفن همراه استفاده می کند 3بار بیشترنسبت به افرادی که بطور عادی ازتلفن همراه استفاده می کند درمعرض پرتو الکترومغناطیس قرار می گیرد زیرا پرتو الکترو مغناطیس بطورمستقیم ازکانال گوش به مغزمی رسد،این دلیل خوبی است که باید از گوش کردن موزیک با هد فون تلفن همراه اجتناب کرد

8 -در صورت امکان ازبلند گوی تلفن استفاده کنید

*-هرگزتلفن همراه را بطور مستقیم درمقابل سر خودنگیرید

*- اثرات پرتوالکترو مغناطیس هنگامیکه فاصله تلفن همراه با فرد رعایت شود کاهش می یابد

9-از بکارگیری تلفن همراه درمیان دیوار های فلزی مانندموارد زیر اجتناب کنید

* -آسانسور*-قطار*-مترو*-هواپیما*-صندلی چرخدارویا سایردیوارهای فلزی،دیوارهای فلزی مانند یک قفس (فاراد) مقداری پرتو را نگه داشته سپس به سمت فرد ودیگران منعکس می کند،تلفن همراه داخل همه دیوارهای فلزی بایدخاموش شود

10-هنگامی از تلفن همراه استفاده کنید که دارای سیگنال قوی هستید، زیرادر سیگنال ضعیف، تلفن های همراه  بطور خود کار" افزایش قدرت بیرون داد" پیدامی کنند که فرد درمعرض اثرات الکترومغناطیس قرار می گیرد

 

11-شبها سعی کنیدتلفن همراه خود را خاموش کنیدزیرا اشعه الکترومغناطیس ازتلفن های همراه منتشرمی شود،حتی ساعت های الکترونیکی نیز می تواند کیفیت خواب شما راکاهش دهد

Reference; R. B.Herberman ,MD ,University of  Pittsburgh

 

WWW.Natural Health Strategies.com

تهیه وتدوین: نسرین سلمانی باروق عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران