حضور روسای شبکه ،مرکز بهداشت و پرسنل شبکه بهداشت و درمان     

جوانرود در مراسم راهپیمایی 22بهمن

 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی
 راهپیمایی