آمادگی هفته سلامت91

آخرین هماهنگیها برای هرچه باشکوهتربرگزار نمودن هفته سلامت91 در شبکه بهداشت جوانرود

در آستانه هفته سلامت91آخرین هماهنگیها ومرور برنامه های درون بخشی وبرون بخشی در دستور کار مدیرانٰ ٰکارشناسان وکارکنان شبکه بهداشت جوانرود قرار گرفت وهمه بایک هدف واحد وآن هم ارائه برنامه ای منسجم ٰعملیاتی وپربازده واجرای موفق آن به میدان آمده اند.

در اولین قدم رییس مرکز بهداشت در جلسه ای باحضور اعضای تیم کارشناسی روند برنامه ریزی صحیح وقابل اجرا رابررسی وپیشنهادات لازم را ارائه نمودند . دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود وجود تیمی موفق وهماهنگ راامتیازی قوی برای شبکه جوانرود عنوان نمود وخواستار مشارکت تمام کارکنان در امر برگزاری هفته سلامت شد.

گام بعدی بررسی نهایی برنامه تدوین شده در جلسه تیم کارشناسی بود که باحضور رییس شبکه بهداشت آقای دکتر خزاعی ٰرییس مرکز بهداشت آقای دکتر حسینی وتمام مسئولین واحدها وبیمارستان وفوریتهای پزشکی برگزار گردید.دراین جلسه دکتر خزاعی باتاکید برحفظ کیفیت برنامه های هفته سلامت ٰاین هفته رافرصتی برای ارائه گزارش عملکرد شبکه وسیستم بهداشتی دانست وخواستار اهتمام ویژه تمام پرسنل به برنامه های مصوب شد. دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت نیز با اشاره به بندهایی ازبرنامه دردست اجرای شبکه بهداشت جوانرودٰ بازدهی وخروجی موردانتظار را افزایش سطح آگاهی مردم در نحوه برخورد با سالمندان از نظر تغذیهٰ ورزش وحفظ کرامت وجایگاه ارزشمند سالمندان درخانواده اعلام کرد.

در قدم بعدی وشاید مهمترین گامٰ یعنی  تشکیل کارگروه سلامت شهرستانٰ که با حضور حاج آقا عظیمی فرماندار ٰبخشداران ومسئولین ادارات برگزار گردید ابتدا دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت جوانرود بااشاره به شعار امسال هفته سلامت گزارشی ازاقدامات شبکه درخصوص سالمندان ارائه نمود وسپس با تقدیر از مدیران ادارات به جهت همکاری با شبکه بهداشت جوانرود خواستار ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات مسئولین ادارات درخصوص برنامه های هفته سلامت شد. حاج آقا عظیمی فرماندار جوانرود نیز با اشاره به جایگاه سلامت دراسلام به خدمات نظام مقدس در امر بهداشت ودرمان اشاره نمودوارز زحمات مدیر ومجموعه بهداشت ودرمان شهرستان تقدیر نمودند.دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود نیز در سخنانی به جایگاه ویژه سلامندان دربسته های خدمت شبکه بهداشت اشاره واجرای برنامه هفته سلامت رافرصتی برای نمایش این خدمات عنوان نمود.در پایان پیشنهداتی ازسوی مدیران ادارات ارائه گردید.