درتاریخ 2/8/91 همایش آمفتامین ها وعوارض ناشی ازآن جهت پرسنل ادارات وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان جوانرود درمحل سالن ارشاد اسلامی هلانیه برگزارگردید 0

درابتدا آقای دکتر فریبرز لطفی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود ضمن خیرمقدم وخوشامدگویی به بیان اهمیت همایش پرداخت0

سپس آقای دکترپژمان حدادی متخصص بیماریهای عفونی به بیان مطالب آمفتامین ها وعوارض ناشی ازآن ونقش آنها دربیماریهایی همچون ایدز وعفونی پرداخت0

سپس آقای خسرو عبدالهی فرکارشناس مسئول مبارزه بابیماریها مقاله ای تحت عنوان اعتیاد وبحران ناشی ازآن را قرائت نمود وخواستارعزم ملی درمقابل این معضل ملی شد0

سپس آقای عثمان محمودی کارشناس ارشد مشاوره به بیان روانپریشی ناشی ازمصرف موادمخدرپرداخت وسپس مدرسین همایش به سئوالات مدعوین جلسه پاسخ دادند0 ودرپایان جمع بندی توسط آقای دکترطاهرحسینی سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرودانجام پذیرفت
 آمفیتامین ها
 بهورز
 بهورز
 آمفیتامین ها
 آمفیتامین ها
 آمفیتامین ها
 آمفیتامین ها
 آمفیتامین ها
 آمفیتامین ها