آزمون جامع بهورزی درجوانرودبرگزارگردید

ازبهورزان شاغل درمرکزبهداشت شهرستان جوانرودآزمون علمی بعمل آمد

این آزمون راس ساعت30/9 مورخه 20/9/91 درمحل ساالن اجتماعات آموزش وپرورش  برگزار گردید وکلیه بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکزبهداشت جوانرود دراین آزمون حضوریافتند

هدف ازبرگزاری آزمون فوق تعیین نقاط ضعف وقوت بهورزان می باشد.

 آزمون
 آزمون