آقای ایوب نادری اواخر اردیبهشت ماه سال 1391طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه بعنوان ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود منصوب شدند .  قبل از ایشان آقای دکتر منصور خزاعی  ریاست شبکه بهداشت و درمان این شهرستان را عهده دار بودند .

سوابق ایشان :

6 سال سوپروایزر بالینی آموزشی بیمارستان قدس پاوه

10 سال مترون بیمارستان حضرت رسول جوانرود

1 سال مدیر بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

                              مدیر شبکه