صورتجلسه کمیته بیماری تب کریمه کنگو

عنوان کمیته :

کمیته بیماری تب کریمه کنگو

رئیس جلسه : سرپرست مرکزبهداشت

شماره جلسه :

 

دبیرجلسه :

کارشناس مسئول بیماریها

تاریخ اجرا : 6/3/91

مکان اجرا : دفترمعاونت بهداشتی

 

دستورکارجلسه :

درتاریخ 6/3/91 کمیته بیماری تب کریمه کنگو باحضورکلیه کارشناسان ستادی ومسئولین مراکزبرگزارگردید ، درابتدا آقای خسرو عبدالهی فرکارشناس مسئول بیماریها پیرامون بیماری تب کریمه کنگو توضیحاتی ارائه نمود وصورتجلسه ذیل تصویب گردید ودرپایان دکتر طاهرحسینی سرپرست مرکزبهداشت ضمن اهمیت وحساسیت موضوع براجرای مصوبات تاکیدنمودند.     

 

مصوبات جلسه :

 

مسئول پیگیری:

ارسال نامه ومطالب آموزشی به کلیه مراکزوخانه های بهداشت تابعه

بیماریها وآموزش سلامت

برگزاری کمیته شهرستانی با حضورادارات ذیربط

بهداشت محیط وبیماریها

تشکیل کمیته عفونت بیمارستانی پیرامون موضوع

بهداشت محیط وحرفه ای

پیگیری موضوع کشتارغیرمجازدام

بهداشت محیط

ارسال نامه به بیمارستان پیرامون اتاق ایزوله تنفسی

بیماریها

اطلاع رسانی به پزشکان مطبهای خصوصی

بیماریها

پیگیری نظام مراقبت بیماری دربیمارستان حضرت رسول (ص)

بیماریها

بازدید ازکشتارگاه جوانرودوپیگیری مشکلات مربوط به آن

بهداشت محیط وحرفه ای

بازدید ازگاوداریها ودامپروریهای شهرستان وتشکیل جلسات آموزشی

بهداشت حرفه ای

آموزش کارکنان رده میانی ومحیطی

بیماریها

تشکیل کلاس آموزشی جهت قصابان سطح شهرستان

بهداشت محیط

دستورکارجلسه آتی :

 

فهرست شرکت کنندگان درکمیته:

امضاء

آقای دکتر طاهرحسینی

خدامراد

صیدی

روژان رستمی

نصیرمنوچهری

ایوب فتحی

بهمن مرادی

مهدی محمودی

غزال جمشیدی

ابوبکرحسینی

ساعت شروع

 

واحد

سرپرست مرکزبهداشت

امورعمومی

مرکزبهداشت

بهداشت

خانواده

مسئول مرکز2 جوانر و د

کارشناس آمار

مرکز بهورزی

طرح وگسترش

کارشناس اموزش

کارشناس مدارس

 

امضاء

عرفان ویسی

فرهنگ سلیمی

مولود محمد مرادی

ولی احمدی

مهرداد رستمی

عبداله حسینی

خسرو عبدالهی

 

 

 

 

ساعت پایان

 

واحد

روابط عمومی

مسئول شماره1

مسئول شماره3

کارشناس ب

حرفه ای

بهداشت محیط

نظارت بردرمان

کارشناس

بیماریها