افتتاح کلینیک چشم پزشکی در بیمارستان حضرت رسول جوانرود با

حضورمسولان شهرستان در دهه مبارک فجر 

 چشم پزشکی
 چشم پزشکی
 چشم پزشکی
 
 چشم پزشکی
 چشم پزشکی
 چشم پزشکی
 چشم پزشکی
 چشم پزشکی