بازدید فرماندار شهرستان جوانرود از شبکه بهداشت و درمان جوانرود

مصطفی عظیمی فرماندار جوانرود در تاریخ 91/8/27از ستاد شبکه و مرکز بهداشت   و همچنین درمانگاه شماره 2 جوانرود بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی کار این شبکه و همچنین خدمت رسانی به همشهریان در درمانگاه شماره 2 جوانرود قرار گرفت.

بازدید فرماندار 
 بازدید فرماندار
 بازدید فرماندار
 بازدید فرماندار
 بازدید فرماندار
 بازدید فرماندار