همایش پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی :

 همایش پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی درتاریخ 10/7/91 درشهرستان جوانرود جهت مسئولین وکارکنان ادارات وپرسنل شبکه بهداشت به مناسبت روزجهانی قلب برگزار گردید0

درابتدا آقای دکترفریبرز لطفی سرپرست شبکه بهداشت جوانرود ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به حاضرین درخصوص اهمیت بیماریهای قلبی وعروقی مطالبی بیان نمود ند 0

سپس آقای خسرو عبدالهی فرکارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای شهرستان با بیان آماربیماریهای قلبی عروقی درجهان ، کشور وشهرستان درخصوص روز جهانی قلب توضیحاتی ارائه دادند وسپس آقای دکترجواد عظیمی وقارمتخصص قلب پیرامون بیماریهای قلبی عروقی ، فیزیولوژی قلب ، شناخت عوامل تهدید کننده قلب وراهکارهای مناسب برای اصلاح شیوه نامناسب زندگی ، عوامل خطربیماریهای قلبی عروقی واستراتژیهای پیشگیری ، نقش تغذیه دربیماریهای قلبی عروقی ، نقش ورزش وتحرک ، سیگارودخانیات وعوارض قلبی عروقی آن وچاقی واضافه وزن ، دیابت وفشارخون مطالب مفصلی بیان نمود0

ودرپایان آقای دکترعظیمی به سئوالات مطرح شده توسط حاضرین پاسخ دادند.

قلب و عروق 91  
قلب و عروق 91 4  
 قلب و عروق 91 7
 قلب و عروق 91 2
 قلب و عروق 91 5
 قلب و عروق 91 8
 قلب و عروق 91 3
 قلب و عروق 91 6