درروزسه شنبه مورخ 28/9/91 راس ساعت 9 صبح جلسه کارگروه  سلامت شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی چند از کلام ا000 مجید وبا ریاست آقای عظیمی فرماندارمحترم شهرستان برگزارگردید0

دراین جلسه  ابتدا جناب آقای دکترلطفی سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان  ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء کارگروه ، براهمیت جلسات کارگروه درجهت ارتقاء سطح بهداشت تاکید ودرخصوص مصوبات جلسه قبلی توضیحاتی ارائه نمودند ، سپس مصوبات جلسه قبلی قرائت گردید وادارات مجری توضیحاتی ارائه دادند0 ودرپایان باجمع بندی مطالب توسط جناب آقای فرماندارمواردذیل به تصویب حاضرین رسید.

مصوبات جلسه :

 به منظورحل مشکل بازیافت ودفن زباله وهمکاری شهرداری با شرکت شاهوی سبزمقررگردید توسط شهرداری درمحل فرمانداری جلسه ای با حضورادارات مرتبط برگزارشود0(شهرداری ، فرمانداری ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، شبکه بهداشت و000 )

 باتوجه به پراکنده شدن نخاله های ساختمانی درخروجی های شهرمقررگردیدتوسط شهرداری مکانی بعنوان محل دفع نخاله ها تعیین شود وسپس با خودروهایی که نخاله ها را بصورت پراکنده دفع می نمایند برخورد قانونی بعمل آید ، دراین راستا ادارات راه وترابری ، راهنمایی ورانندگی نیزهمکاری لازم را بعمل آورند0  

 درخصوص دفع زباله ها وفضولات حیوانی درروستاهامقررگردید درروستاهایی که حاضربه همکاری هستند توسط بخشداریهامکان یابی جهت محل دفع انجام شود وازکلی گویی دراین مورد خودداری شود ودرهرجلسه چندروستا جهت انجام کارجمع آوری ودفع زباله تعیین شوند که برای این جلسه روستاهای چشمه میران ، سررود وبیاشوش دربخش مرکزی وروستاهای شروینه ، گنداب وبیوند دربخش کلاشی مشخص گردید0    

4ـ مقررگردیدبمنظوررفع مشکل کشتارگاه دام توسط شهرداری جلسه تخصصی با حضورادارات مرتبط درمحل فرمانداری برگزارشود0  

5ـ باتوجه به مشکل پیش آمده درروستای گنداب درخصوص فاضلاب کشی  مقررگردید توسط اداره محترم آبفارنسبت به تغییرمسیرلوله آب رسانی روستاهای سرخبان وشروینه اقدام لازم بعمل آید0

6ـ مقررگردیدتوسط مرکزبهداشت ضمن بازدید ازمدارس مطابق قوانین موجود وبراساس مستندات مشکلات ، جهت رفع آنها به اداره آموزش وپرورش منعکس گردد ورونوشت آن نیزبه فرمانداری ارسال شود0  

7 ـ  باتوجه به عدم کلرنی آب دربعضی ازروستاهای تحت پوشش آبفارازجمله بانی لوان ، قلعه جی و000 مقررگردید توسط اداره محترم آبفارپیگیری لازم تاحصول نتیجه بعمل آید0  

 8 ـ  مقررگردید توسط اداره آبفاروبا همکاری شبکه بهداشت ودرمان وجهادکشاورزی پیگیری لازم درخصوص حل مشکل فاضلاب مجتمع گاوداری یاری بعمل آید0 

 نظربه پیگیری های بعمل آمده درسال 90 و91 جهت جلوگیری ازکشت جالیزی درمسیررودخانه لیله توسط جهادکشاورزی مقررگردید درسال 92 نیزدراین رابطه اقدامات لازم بعمل آیدتاازکشت مذکوربطورکلی جلوگیری بعمل آید0

10ـ با توجه به اینکه تعدادی ازمصوبات دوجلسه قابل بعلت عدم تامین اعتبارانجام نشده اند ( بندهای 1 ، 8 ، 9 و11 ) اجراوپیگیری تامین اعتبارآنها توسط ادارات مجری به قوت خودباقی است0

 

جلسه درساعت  11   صبح با صلوات برمحمد (ص) وآل محمد خاتمه یافت

کارگروه  
 کارگروه
 کارگروه