برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و مهارتهای زندگی جهت پرسنل مرکز بهداشت و بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرود

در این جلسه که با همکاری و دعوت از مشاورین کلینیک روانشناختی همراز جوانرود وباحضور 16نفر از کارکنان خانم شاغل درشبکه ،توسط کارشناس بهداشت روان و واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت برگزار گردید در مورد اعتیاد و انواع مواد و راههای پیشگیری و وضعیت اعتیاد در جهان و ایران مطالبی ارائه شد و همچنین در مورد مهارتهای زندگی با تاکید بر مهارت خود آگاهی و شرح مفصل در مورد آن و انجام کار گروهی در کلاس آموزشهای لازم ارائه گردید.