پایش مرکز بهداشتی درمانی مرزان

درتاریخ 2/10/91 دکتر لطفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان  جوانرود ،دکتر حسینی رئیس مرکز بهداشت  و اعضای تیم کارشناسی مرکز بهداشت از خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی مزران بازدید بعمل آوردند.

این پایش که از کلیه خانه های بهداشت این مرکز بعمل آمد عملکرد این مرکز مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت .درپایان باجلسه عملکرد مرکزبا حضور  بهورزان ،مسوول مرکز،پزشک و ماماهای مرکز برگزار گردید نکات ضعف و قوت بهورزان به آنها یاداوری شد 

 مزران
 مزران
 مزران
 مزران
 مزران
 مزران
 مزران