جلسه رابطین بهداشت

جلسه ای با موضوع دیابت و باحضور رابطین بهداشت شهر جوانرود در تاریخ 30شهریور  برگزار گردید.

دراین جلسه عبدالهی فر کارشناس مسول بیماریها و اقبال حسینی کارشناس طرح و گسترش به بیان مطالب خود در مورد دیابت جهت رابطین بهداشت پرداختند.

 رابطین
 رابطین
 رابطین
 رابطین
 رابطین